Järnvägen Dannemora–Hargshamn

Motion 2009/10:T246 av Mikael Oscarsson (kd)

av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande planeringsdirektiv till Banverket peka ut järnvägen Dannemora–Hargshamn som ett prioriterat projekt.

Motivering

År 1992 lade SSAB ned verksamheten i Dannemora gruvor, som under 500 år var en av Sveriges mest betydande järnmalmsproducenter. År 2005 bildades Dannemora Mineral AB i syfte att återuppta driften i gruvan, och i december 2006 meddelade Bergsstaten att brytningskoncession erhållits. Miljödomstolen gav tillstånd till järnmalmsbrytningen, och andra nödvändiga tillstånd inhämtades så att gruvan i maj 2009 kunde börja tömmas på vatten.

Sedan brytningen lades ned 1992 har den järnväg som användes för att frakta malmen till Hargshamn förfallit. En upprustning har ägt rum, men ännu bara i en sådan omfattning att järnvägen kan trafikeras med ett tågset åt gången. För att ytterligare kunna trafikera banan måste även ett signalsystem installeras.

Allt talar för att staten i kommande planeringsdirektiv till Banverket bör peka ut upprustningen av järnvägen Dannemora–Hargshamn som ett prioriterat projekt, detta för att sträckan är en del av det statligt ägda järnvägsnätet men framför allt då det vore värdefullt för att förstärka arbetsmarknaden i norra Uppland. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)