Järnvägar i Dalarnas län

Motion 2014/15:1201 av Hans Unander m.fl. (S)

av Hans Unander m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för investeringar i järnvägar i Dalarnas län.

Motivering

I Dalarnas län har infrastrukturen på järnväg en stor betydelse för länets fortsatta möjlighet att utvecklas. Det gäller såväl den omfattande godstrafiken som persontrafiken. Bra infrastruktur är en förutsättning för våra företags fortsatta investeringar och även nyetableringar och således för regionens fortsatta utveckling. Dalarnas län har med sina industrier och företag ett stort behov av att godstrafiken fungerar tillfredsställande. Det är allt från att stålet skall transporteras till och från länet till att skogsråvarorna från skogen skall transporteras ut i världen. Men för att allt skall kunna fungera krävs också en bra och utvecklad persontrafik som är smidig och snabb. Det handlar om underlättningar för att kunna pendla till arbete och studier inte bara i det egna länet utan också till andra regioncentra.

Vi vill på detta sätt markera följande viktiga järnvägsstråk för Dalarnas utveckling.

DalabananMoraFalun/BorlängeAvestaUppsalaStockholm.

Dalabanan utgör huvudstråket när det gäller persontrafiken på järnväg till och från Dalarna till bland annat huvudstadsregionen. En viktig del av att få persontrafiken konkurrenskraftig är att restiden måste minskas. Målsättningen är att restiden mellan Borlänge och Stockholm skall vara högst 1 timme och 40 minuter. En särskilt viktig investering är partiellt dubbelspår söder om Hedemora.

Det finns en överenskommelse mellan de tre regionerna och kommunerna längs Dalabanan att det måste göras en satsning på banan. Investeringsbehovet är några miljarder. Det är viktigt att staten genom Trafikverket är med och stödjer den överenskommelsen om att höja ambitionsnivån på banan.

Dalabanan har också en viktig betydelse för godstrafiken till och från norra Dalarna.

Borlänge rangerbangård

Rangerbangården i Borlänge är en del av det nationella navet för godstrafiken. Det behövs en utveckling av bangården och därför behövs en genomarbetad strategi om hur framtidens godstrafik ska fungera. Nämnas i detta sammanhang bör containertrafiken och intermodala trafiken som troligen kommer att öka. Rangerbangården i Borlänge har stor betydelse för godsflödena och för basindustrins förutsättningar. 

Västerdalsbanan

Västerdalsbanan är en viktig bandel i Dalarnas järnvägsnät. Banan trafikeras mycket av skogsindustrin för framförallt transporter till pappersbruken. Även transporter från Västerdalarnas sågverksindustrier i form av sågade trävaror, sågspån och flis trafikerar banan. Utvecklingen är att det kommer att bli mer transporter längs banan. Det finns också ett behov av att åter öppna virkesterminalen i Malungsfors – detta för att delvis lösa transportbehovet för Fiskarhedens trävaror AB. Men intresset är även stort hos skogsbolag och besparingsskogarna för att nämna några intressenter. Det är viktigt för utvecklingen i Västerdalarna, inte minst för företagen längs banan, att banan underhålls så att inte utvecklingen i företagen avtar. Det är därför av största vikt att satsningar görs och att ett återöppnande av terminalen i Malungsfors snarast sker. En satsning på Västerdalsbanan är bra samhällsekonomiskt eftersom lastbilstrafiken kan minskas till förmån för besöksnäringen i västra och norra Dalarna.

Bergslagsbanan–GävleFalun/Borlänge–Ludvika–Frövi/Ställdalen

Bergslagsbanan–GävleFalun/Borlänge–Ludvika–Frövi/Ställdalen, är en viktig länk för godstransporter. Förhållandet att just sträckningen Falun–Borlänge är mycket störningskänslig och av Kapacitetsutredningen anses som överbelastad utgör ett problem. Detta gör att järnvägstrafiken i regionen får svårigheter att utvecklas, vilket har effekter för bl.a. de tunga godstransporterna. Vi vill understryka vikten av att en successiv utbyggnad av dubbelspår från de båda stationsområdena i Falun respektive Borlänge inleds. Bergslagsbanan som helhet måste omfattas av sådana investeringar och sådant underhåll att kvaliteten långsiktigt kan upprätthållas.

Ludvika–Norrköping

Detta är en bana som är av stor betydelse för ABB:s transporter av transformatorer och således är av avgörande betydelse för ABB:s framtid.

 

Ludvika–Oxelösund

Denna bana är till del densamma som används för transporterna av transformatorer för ABB:s räkning. Den gruvdrift som nu planeras i Västerbergslagen är beroende av banans upprustning för transporter till Oxelösunds hamn.

Bergslagspendeln LudvikaFagerstaVästerås

Bandelen LudvikaFagersta är en viktig länk i bergslagen och Mälardalens järnvägsnät.

Bergslagspendeln anknyter till de stora infrastruktursatsningarna som genomförts runt Mälaren och delen LudvikaFagersta bör därför likställas med delen FagerstaVästerås, som en del i det strategiska järnvägsnätet. 

.

Hans Unander (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)