Järnväg mellan flygplatserna Kastrup och Sturup

Motion 2009/10:T274 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att planera för en utbyggd spårförbindelse mellan Sturup och Kastrup.

Motivering

Malmö Airport, Sturup, har stor betydelse för flygtrafiken i södra Sverige. Enligt senaste statistik flyger 1,8 miljoner passagerare till eller från flygplatsen på ett år (2008). Samtidigt ökar trycket på Köpenhamns flygplats Kastrup, som har byggts ut i omgångar och nu ligger mycket nära Köpenhamns stadsbebyggelse.

Närmare hälften av dagens ca 18 miljoner passagerare per år på Kastrup utnyttjar denna flygplats för att byta plan för vidare resor i Europa. Delar av dagens danska flygtrafik skulle därför delvis kunna flytta över till Sturup. Samtidigt skulle Malmö Airport, Sturup, dels kunna fortsätta att betjäna södra Sverige med inrikesflyg, dels bli Öresundsregionens flygplats för delar av flygtrafiken, till exempel till Baltikum, Polen, Ryssland och Ukraina. Med snabba landförbindelser kan också de båda flygplatserna fungera som reservflygplats för varandra.

Det är uppenbart att bägge flygplatserna behövs för att tillgodose flygtrafiken i Öresundsregionen. Därför borde det finnas förutsättningar för samarbete mellan de svenska och danska luftfartsmyndigheterna, så att trafiken kan fördelas mellan Kastrup och Sturup.

Om Malmö Airport skall kunna utvecklas behövs strategiska beslut på den svenska sidan sundet i samarbete med Danmark. Därför borde en direkt järnvägsförbindelse mellan Kastrup och Sturup prioriteras som ett angeläget framtidsprojekt. Det finns redan en snabb spårförbindelse över Öresundsbron mellan Kastrup och Malmö. När Citytunneln är färdig 2010 förkortas restiden mellan Kastrup och Malmö ytterligare. Om sedan järnvägen Malmö–Ystad kompletteras med spår till Sturup, skulle de båda flygplatserna få en verkligt snabb spårförbindelse. Dessutom skulle lokala kommunikationsproblem lösas. I dag är det krångligare att resa kollektivt till Sturup från t.ex. Ystad eller Skurup än att ta sig från dessa orter till Kastrup.

En järnvägsförbindelse mellan Malmö Airport, Sturup, och Köpenhamns flygplats Kastrup har diskuterats och planerats i olika sammanhang de senaste tio åren. En förstudie om en järnväg mellan Malmö och Sturup gjordes på Luftfartsverkets initiativ redan 1999. År 2001 gjordes en fördjupad förstudie, där fyra alternativ till spårdragning studerades. I december 2004 godkände Länsstyrelsen i Skåne en miljökonsekvensbeskrivning av ny järnväg till Sturup. Tillsammans med Luftfartsverket, Banverket samt Svedala, Skurups och Ystads kommuner har Region Skåne bildat en intressegrupp för Sturupspendeln. En ny utredning stödd av Region Skåne och Sturupspendeln presenterades våren 2007. Man angav år 2011 som en realistisk tidpunkt för byggstart.

Länsstyrelsen förordade i sitt yttrande 2008 två alternativa sträckningar som bägge innebär att det byggs en järnvägsanslutning från nuvarande Ystadbanan upp till en station vid flygplatsen och ned igen till Ystadbanan på andra sidan flygplatsen. Även i Banverkets banhållningsplan för 2004–2015 finns förbindelsen omnämnd, men den räknas inte som prioriterad och ingår inte i Banverkets planering.

Planeringen av järnväg, vägnät och bebyggelse måste ske utifrån en helhetssyn. Det behövs en planberedskap för framtida järnvägssatsningar, och mycket talar för att det är motiverat att bygga järnvägen före år 2015. Därför är det mycket angeläget att en järnvägsförbindelse Sturup–Malmö–Kastrup tas med i planeringsunderlaget för Skåne, även om exakt tidpunkt för genomförande kan bestämmas senare. Sturupspendeln bör ingå i regeringens nationella plan för transportsystemet, som ska beslutas våren 2010.

Det är fullt möjligt och realistiskt att Malmö Airport, Sturup, år 2015 kan nås med tåg från Skånes alla städer samt från Köpenhamn och Kastrup.

Stockholm den 1 oktober 2009

Ulf Nilsson (fp)

Allan Widman (fp)

Tina Acketoft (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)