Järnväg genom Skaraborg

Motion 2022/23:1308 av Ida Ekeroth Clausson och Marcus Andersson (båda S)

av Ida Ekeroth Clausson och Marcus Andersson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kinnekullebanan och Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skaraborg, beläget mellan Vänern och Vättern, är en delregion som under lång tid haft ett starkt och innovativt näringsliv inte minst när det gäller transport- och logistikbranschen genom exempelvis flera stora centrallager, åkerier och Skaraborgs logistic center som är Göteborgsregionens bästa logistiknav. Fler etableringar är på gång, däribland Volo AB som meddelat att de har för avsikt att bygga en batterifabrik i Mariestads kommun. Näringslivet och dess etableringar i Skaraborg är något vi ska vara stolta över, det bidrar till både lokal, regional och nationell tillväxt. Däremot ställer det krav på vår järnväg. Krav som kan verkställas genom statliga investeringar.

Människor och företag förlitar sig varje dag på att järnvägen och tågen ska fungera så att alla kan komma fram dit de tänkt sig. Men eftersom järnvägsunderhållet har varit så eftersatt under en längre tid har vi många sträckor som är i allt för dåligt skick eller som byggas ut. För invånarna och näringslivet i Skaraborg handlar det främst om Västra Stambanan och Kinnekullebanan.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ökade satsningarna på järnvägsunderhåll kraftigt under föregående mandatperiod samtidigt som det sågs över hur underhållet skulle kunna organiseras på bästa sätt för att maximera varje satsad skattekrona. För vi behöver fler transporter som går på räls istället för på vägarna. Det får vi genom att rusta upp den befintliga järnvägen samtidigt som vi bygger nya banor där vi ser att behoven är som störst.

De två tågbanorna Kinnekullebanan och Västra stambanan är två banor som är beroende av varandra och som står inför stora behov av underhåll. Kapacitetsnyttjandet på Västra stambanan har under en lång tid varit mycket högt och en utökning av trafiken är inte möjlig utan stora kvalitetsförsämringar för befintlig trafik. Störst är belastningen på sträckan Göteborg–Alingsås där det i flera studier lyfts behovet av ett ytterligare dubbelspår för att kunna möta dagens och framtidens behov.

Ett nytt dubbelspår Alingsås–Göteborg skulle möjliggöra en kraftig utökning av tågtrafiken i både hög- och lågtrafik samt skapa ett mer robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet för både person- och godstrafik.

Vi vet att hållbara kommunikationer är av stor betydelse för möjligheten till ett livskraftigt näringsliv och tillväxten. Kinnekullebanan är av strategisk betydelse för utvecklingen av Västra Götalands norra delar och är en viktig del av järnvägssystemet i Västra Götaland. Kinnekullebanan är oerhört viktig för att våra invånare ska kunna pendla till jobb och skola, för att våra företag ska kunna frakta gods och för att turistnäringen ska fortsätta att blomstra längs Sveriges vackraste tågsträcka. Kinnekullebanan med sina spår mot både Göteborg och Örebro är helt enkelt avgörande för Skaraborgs framtida regionala utveckling. Därför bör en modernisering av bansystemet ske, det är också en förutsättning för att de direkttåg som idag går längs banan till Göteborg ska kunna fortsätta göra det utan att drabba övrig trafik längs västra stambanan.

Järnvägen genom Skaraborg och Västsverige kan inte överdrivas. Idag är detta nyckelstråk för gods- och persontransporter för hela landet. Västra Götaland är idag landets mest framträdande exportregion och Skaraborg är i många fall navet för framförallt godstransporterna. En utveckling och modernisering av Kinnekullebanan och en utbyggnad av Västra Stambanan skulle bidra till att vår del av landet fortsatt ska kunna växa genom både fler företagsetableringar, fler arbetstillfällen och inte minst fler invånare. Den stärkta regionala utvecklingen som järnvägen bidrar till innebär tillväxt för hela landet.

 

 

Ida Ekeroth Clausson (S)

Marcus Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)