Jämställt stöd till ungas organisering

Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och lokalt utifrån ett jämställdhetsperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgången till mötesplatser är viktig, inte minst för ungdomar och unga vuxna. Drogfria offentliga tillgängliga miljöer är en viktig komponent för att skapa bra förutsättningar för unga. Men det offentliga rummet behöver också inkludera och välkomna alla oavsett ålder eller förhållande till alkohol.

Föreningar och andra delar av det civila samhället är exempel på aktörer som kan skapa drogfria miljöer genom tydliga riktlinjer och regler för alkohol. Att skapa drogfria miljöer bör också vara utgångspunkten för alla stora allmänna arrangemang, som sportarrangemang, kulturfestivaler och stadsfester. Kommunerna är huvudansvariga för att skapa attraktiva miljöer för alla, men staten har också ett ansvar för att ge alla barn och unga goda uppväxtvillkor.

Samhället har ett stort ansvar för att det finns tillgång till drogfria offentliga mötesplatser för unga. Det är i dag inte självklart att offentliga mötesplatser och föreningsliv är fria från droger eller att det finns alkoholfria fritids- och nöjesaktiviteter för alla unga oavsett bostadsort med öppettider som passar unga. Ungdomsstyrelsen kan se att antalet tjejer och killar ökar bland det totala antalet medlemmar som finns i de ungdomsorganisationer som får ta del av statsbidrag. Men fördelningen börjar bli alltmer skev. 2010 var 47 procent av organisationernas medlemmar tjejer och 53 procent killar, 2014 hade skillnaden ökat med ytterligare 6 procent. 

Det finns ett stort antal föreningar runt om i landet som gör omfattande och värdefulla insatser för ungdomar. Staten bidrar till att skapa goda förutsättningar för dessa insatser bland annat genom det statliga stöd som årligen fördelas ut från berörd myndighet till regionala och lokala organisationer.

Civilsamhället och föreningslivet har en högst värdefull funktion för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Regeringen bör studera förutsättningarna för att se över stödet till ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet. I översynen bör man även se hur man kan jämna ut skillnaderna mellan tjejers och killars möjlighet till rättvist deltagande i barn- och ungdomsorganisationerna. Utöver det så vore det bra om översynen kommer fram till en riksnorm för nivåer och form av stöd till ungas organisering.

Isak From (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Hillevi Larsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Johanna Haraldsson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Karlsson (S)

Teres Lindberg (S)

Veronica Lindholm (S)

Yasmine Larsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)