Jämställdhetsutbildning

Motion 2021/22:1840 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa speciell jämställdhetsutbildning inom samhällsintroduktionen för nyanlända och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige står idag inför stora utmaningar när det gäller en lyckad integration av de stora grupper av flyktingar och andra invandrare som kommit till Sverige under de senaste åren. För att man snabbt ska kunna komma in och känna gemenskap i ett samhälle, krävs att man får en möjlighet att ta till sig de värderingar, normer och regler som präglar det land man kommit till. Sverige rankas i alla internationella studier som ett av världens mest jämställda länder. I vårt land har kvinnor och män sedan länge samma rättigheter, och i högre grad än i nästan alla andra samhällen är det också så även i den praktiska tillämpningen. Att vi kommit så långt inom jämställdhet är något vi ska vara stolta över och också vilja förmedla till andra. Många av de som flytt till vårt land kommer från samhällen där kvinnoförtryck är vanligt. Inte sällan är det också en anledning till att man flytt därifrån. Idag är det kommunerna och Arbetsförmedlingen som ansvarar för sam­hällsorientering för flyktingar. Den fungerar på många håll inte särskilt bra. Av nyanlän­da inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, i 18 månader eller längre, har endast drygt en tredjedel deltagit i samhällsorientering trots att samhällsorienteringen ska ingå som ett obligatoriskt moment under etableringen. Moderaterna har föreslagit att orienteringen ska göras obligatorisk på riktigt samtidigt som man inför en examination. Detta är mycket bra. Eftersom jämställdhet är en av de viktigaste svenska värderingarna, samtidigt som man vet att vi här skiljer oss mycket från andra länder borde ett viktigt fokus i samhällsintroduktionen handla om just jämställdhet. Jämställdhet bör därför väga ännu tyngre inom samhällsorienteringen än vad som är fallet idag.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)