Jämställdhet i statliga bolagsstyrelser

Motion 2003/04:N394 av Fredrik Olovsson och Louise Malmström (s)

av Fredrik Olovsson och Louise Malmström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppnå bättre jämställdhet vad gäller ordförande och vice ordförande i de statliga bolagens styrelser.

Motivering

Ett av delmålen för jämställdhetspolitiken är att andelen kvinnor i styrelserna för de statliga bolagen år 2003 skall uppgå till över 40 procent. Detta mål har uppnåtts och regeringen kunde i en skrivelse om företag med statligt ägande i maj redovisa att andelen kvinnor i bolag där staten äger 100 procent uppgick till i genomsnitt 42 procent. Regeringen gjorde också bedömningen att när årets samtliga bolagsstämmor hållits skulle styrelserna i hela gruppen bolag där staten äger mer än 20 procent ha 40 procent kvinnor – en målsättning som även den nu har uppnåtts.

Vi tycker att det är utmärkt att staten på detta sätt kunnat gå före och visa för ett mot­strävigt privat näringsliv att det är fullt möjligt att rekrytera kvinnor till bolagsstyrelser.

Fortfarande har dock även de statliga företagen en hel del kvar att göra innan man har nått 40 procent i representation när det gäller posterna som styrelseordförande respek­tive vice ordförande i bolagens styrelser. I dessa styrelseuppdrag är bara 16 respektive 31 procent kvinnor. Vi anser att det är naturligt och nödvändigt att målet om kvinnors representation också skall gälla för ord­föranden och vice ordföranden.

Stockholm den 25 september 2003

Fredrik Olovsson (s)

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)