Jämställdhet i skolan

Motion 2009/10:Ub460 av Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström (m)

av Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genuspedagogik införs som del i rektorsutbildningen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genuspedagogik införs som integrerad del i lärarutbildningen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en jämställdhetsmärkning av skolor.

Motivering

I debatten om genus uppstår ofta missförstånd. Det är sunt att behandla alla lika men likväl är det lätt att utan vidare tanke behandla exempelvis pojkar och flickor olika. Här kommer genusforskningen in. Vid olika studier har det exempelvis framkommit att förskolepersonal tilltalar och talar på olika sätt beroende på om det är en pojke eller en flicka. Pojkar får oftare kortare uppmaningar och skarpare tillsägelser medan man har en mer förklarande dialog med flickorna. Samtidigt förväntas inte flickor vara lika fysiskt aktiva som pojkar eller leka med typiska ”pojkleksaker”; målning och annan sysselsättning tycks mer accepterad för flickorna. Detta formar människor för livet.

Det råder i grunden ingen tvekan om att det sätt vi blir bemötta på som barn formar oss som vuxna; snarare handlar diskussionen om hur långtgående slutsatser man kan dra. Oavsett bör samhället aktivt arbeta för att könet inte ska vara avgörande för på vilket sätt man blir bemött, framförallt som barn. I skollagen kan man läsa följande:

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen.

Vi ser trots lagstiftarens välmenande ord hur pojkar i allt högre utsträckning under lång tid halkat efter i skolan. Att bortse från hur förmedlade värderingar under uppväxten påverkar barnens framtid kan alltså få långtgående konsekvenser.

Utbildning av ledare inom skolan

Nyckelpersoner som rektor och skolledare måste helhjärtat stå bakom arbetet för ökad jämställdhet om detta ska bli framgångsrikt. Det handlar inte om att lära ut åsikter utan om att använda sig av fakta- och evidensbaserad kunskap. Genuspedagogik bör därför inkluderas i rektorsutbildningen.

Integrera jämställdhet i lärarutbildningen

Läraren är den som står längst ut och leder barnens skolarbete. I klassrummet fyller således läraren en avgörande funktion för om det långsiktiga jämställdhetsarbetet ska bli verklighet. Jämställdhet borde därför integreras i lärarutbildningen som en del av arbetet med att lyfta kvaliteten på densamma.

Jämställdhetsmärk skolor och förskolor

I de fall när lärare erbjudits fortbildning i genuskunskap och lika bemötande av elever oavsett kön har tidigare invanda könsmönster inte fått samma genomslag. Istället har trenden med försämrade studieresultat för pojkar brutits och även flickorna visar på bättre resultat. Skolverket bör därför införa certifiering för jämställdhetsmärkta skolor och den nyinrättade Skolinspektionen bör svara för att följa upp att reglerna följs.

Stockholm den 1 oktober 2009

Ewa Thalén Finné (m)

Hillevi Engström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)