Jämställande av gifta och sambos vid uträkning av äldreomsorgsavgifter

Motion 2003/04:So596 av Louise Malmström (s)

av Louise Malmström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga en översyn av socialtjänstlagen i den del som gäller vuxna som bor tillsammans under äktenskaps­lik­nande för­hållanden men inte likställs med gifta par vid bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Motivering

I lagstiftning om bostadsbidrag, bostadstillägg för pensionärer, ekonomiskt bistånd och barnomsorgsavgifter används begreppet hushåll för två personer som är folkbokförda tillsammans och lever under äktenskapsliknande förhållanden. Med utgångspunkt i hushållets gemensamma inkomster räknas storleken på bidraget eller avgiften fram.

När det gäller äldreomsorgstaxa för makar är principen densamma. Avgiften baseras på den gemensamma inkomsten delat med två. Då två äldre lever under äktenskaps­liknan­de förhållanden utan att vara gifta avviker däremot lagen med motiveringen att de två inte har lagreglerad inbördes underhållsskyldighet. Detta kan naturligtvis ha mycket stor betydelse för avgiftens storlek och upplevs ofta som orättvist.

Det är inte bara enstaka äldre som bor tillsammans under äktenskapslika förhållanden. Det finns ingen anledning att deras villkor inte skulle likställas med giftas. Att tillämpa olika utgångspunkter för uträkning av taxor och bidrag är också inkonsekvent. Därmed bör den delen av avgiftsbestämmelserna i socialtjänstlagen ses över med utgångspunkt i att likställa gifta med andra som lever under äktenskapslika förhållanden.

Stockholm den 3 oktober 2003

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)