Jämnare beskattning på ren energi

Motion 2012/13:Sk346 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av en jämnare beskattning på ren energi.

Motivering

Syftet med många klimatskatter är att de som förorenar mest ska betalar mer än de som inte gör det. I Sverige är beskattningen av såväl vattenkraft som kärnkraft hög. Skatter och avgifter tas ut vid produktionen liksom hos konsumenten. Exempelvis belastas alla elproduktionsanläggningar med en generell industriell fastighetsskatt. År 2008 höjdes denna skatt på vattenkraft till 1,7 procent och idag är den på 2,8 procent. Skatten för kärnkraften höjdes med 24 procent år 2008. Samtidigt sänktes samma skatt på vindkraftverk år 2007 till 0,2 procent. Alla dessa skatter läggs på konsumentpriset, som de senaste åren stigit markant.

Vattenkraften är den renaste elen och den ger inga miljöutsläpp, därför finns det anledningar att se över beskattningen på detta energislag eftersom det kan hjälpa oss att nå miljömålen. Kärnkraften har den högsta beskattningen av alla elproduktionsslag, bland annat genom skatten på termisk effekt på reaktorerna. Denna skatt motiveras inte av miljö- eller klimatskäl och grundas heller inte på produktionsstorlek. Energimyndigheten menar att denna skattebelastning inte uppmuntrar till en förnyelse av kärnkraften.

Huvuddelen av svensk elanvändning kommer från vattenkraft och kärnkraft, som har de högsta skatterna. Det kan vara rimligt att varje energislag betalar sin skatt men det är inte rimligt att skillnaderna är så stora. Alla dessa skatter blir extra kostnader för de enskilda hushållen och våra viktiga och ofta energikrävande industri.

Därför vore en översyn gällande en jämnare beskattning på den mer miljövänliga energin välkommen.

Stockholm den 26 september 2012

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)