Jämkning av bodelning

Motion 2004/05:L302 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen i enlighet med vad i motionen anförs lägger fram förslag till lagändring om att undanta skadestånd som utgått på grund av att en make eller registrerad partner misshandlat sin äkta hälft.

Undantag av skadestånd vid bodelning

Vid skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap sker en bodelning av den del av egendomen som inte är enskild. Efter avdrag för varje makes eller partners skulder ska det eventuella överskottet delas. Principen bygger på att båda parter skall kunna gå ekonomiskt likvärdiga ut ur ett förhållande som byggts upp under perioder av gemensam ekonomi. Den nuvarande ordningen torde fungera väl vid de flesta skilsmässor.

Det finns dock fall där konsekvenserna av den befintliga lagstiftningen ter sig rättsvidriga. Ett exempel på ett sådant fall är då skadestånd utgått till en make eller partner som misshandlats av sin äkta hälft. Vi menar att det är orimligt att ett dylikt skadestånd kan påverka bodelningen. Dels kan skadeståndet räknas av som en skuld på förövarens sida, dels kan det komma att ingå i bodelningen i form av giftorättsgods som ska delas mellan parterna. Intentionen med lagstiftningen kan inte heller vara att den som misshandlat sin partner ska få del av skadeståndet vilket i praktiken kan bli fallet vid en bodelning.

Förvisso finns det enligt nuvarande lagstiftning en möjlighet att företa jämkning vid en bodelning så att den ena parten får behålla mer av sitt giftorättsgods om resultatet av bodelningen annars kan anses som oskäligt (12 kap. 1 §äktenskapsbalken, 3 kap. 1 § partnerskapslagen). Problemet är att bestämmelsen inte tillämpas i praxis.

Vänsterpartiet anser därför att det måste framgå av lagstiftningen att det inte råder någon som helst tvekan om att ett skadestånd som utgått under ovanstående omständigheter inte ska ingå i en bodelning.

Regeringen bör återkomma med förslag till lagändring om att undanta skadestånd som utgått på grund av att en make eller registrerad partner misshandlat sin äkta hälft.

Stockholm den 30 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)