Jakt på vildsvin

Motion 2021/22:677 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)

av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2015 beräknades det finnas ca 300.000 vildsvin i Sverige. Samma år sköts det knappt 100.000 vildsvin i landet. Jaktåret 2019/20 sköts närmare 150.000 vildsvin. Det är tydligt att antalet vildsvin har ökat mycket snabbt de senaste åren.

De skador vildsvinen orsakar innebär stora kostnader för landets markägare. Uppbökade åkrar minskar skördarna vilket leder till stora ekonomiska förluster för landets redan hårt pressade lantbrukare. Förstörda trädgårdar där vildsvinen drar fram skapar irritation och leder till kostnader för de människor som drabbas. Vildsvin är orsaken till ett större antal viltolyckor än älgar. Såväl ur ett privatekonomiskt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv orsakar vildsvinen årligen stora skador. Enbart lantbrukens kostnader beräknas till över en miljard kronor årligen.

Vildsvinens utbredning i Sverige har också väckt oro hos norrmännen då djuren vandrar över gränsen och nu orsakar stora skador även där. Därför har det i Norge införs skottpengar på vildsvin tillsammans med flera andra åtgärder.

Förvaltningen av vildsvinsstammen sköts av landets markägare och jägare. Dessa kan inte med dagens regler lösa de nuvarande och framtida problemen som den snabbt växande vildsvinsstammen medfört.

Då vildsvin är mycket skygga och nattaktiva är jakten ofta mer tidskrävande att bedriva än annan jakt. Markägarna har ofta inte tid att bedriva vildsvinsjakt i tillräcklig omfattning för att freda sina marker från vildsvin. Det förekommer därför att jakten arrenderas ut till utomstående jägare.

Generellt bör fler hjälpmedel tillåtas vid vildsvinsjakt. Exempelvis skulle drönare kunna underlätta för jägarna att söka upp vildsvin i grödor och tät vegetation. Även reglerna för användning av fordon vid jakt på vildsvin behöver lättas upp, framförallt vad gäller transport till och från pass eller skjutplatser.

Kravet att vildsvinskött ska tas om hand av en vilthanteringsanläggning för att få säljas innebär ett hinder i vildsvinsjakten då det medför en kostnad för de jägare som vill sälja vildsvinskött. Det finns dessutom inte tillräckligt många sådana anläggningar vilket leder till att det kan vara svårt att sälja köttet. Vinsten för jägaren riskerar att minska eller utebli, vilket leder till en minskad jakt.

För att stimulera ökad vildsvinsjakt bör kravet på att vildsvinskött ska gå via vilthanteringsanläggning avskaffas. Kravet på trikintest bör kvarstå vid försäljning och kan även fortsättningsvis tillgodoses genom befintliga rutiner. Trikintest ska nu subventioneras av staten vilket underlättar för enskilda jägare. Därutöver bör det utredas om det är lämpligt att införa skottpengar på vildsvin enligt norsk modell även i Sverige.

Per Söderlund (SD)

Mikael Strandman (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)