It-strategi i skolan

Motion 2013/14:Ub550 av Désirée Liljevall (S)

av Désirée Liljevall (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för en förbättrad tillgång till digitala hjälpmedel i skolorna.

Motivering

EU-kommissionen har listat åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. En av dessa är digital kompetens. Digital kompetens är ett vitt begrepp som innefattar flera olika delar, från att ha kunskaper i hur man hanterar datorer, mobiltelefoner och programvaror till att utveckla en kritisk och reflekterande attityd till informations- och kunskapsteknologi.

Sverige är ett av världens mest teknikutvecklade länder. Däremot har Sverige halkat efter jämfört med andra länder när det gäller utvecklandet av lärande med stöd av digital teknik. Det är hög tid att vi tar detta på allvar och verkligen intensifierar våra ansträngningar, annars kommer Sveriges unga att hamna på efterkälken. Staten har ett ansvar och detta måste tydliggöras i en nationell it-strategi för skolan. Datorer, läsplattor och smarta telefoner är viktiga verktyg att använda i undervisningen. Skolan har ett uppdrag att överbrygga digitala klyftor eftersom det fortfarande finns grupper som inte har tillgång till eller goda förutsättningar att använda den nya tekniken. Ett av de stora skälen till att skolan i bred mening inte har tagit till sig nyttan av modern teknik är den bristande tillgängligheten. Även om de flesta svenska barn och ungdomar är användare av den nya tekniken finns det undantag. Dessutom avspeglar sig socioekonomiska förhållanden i hur barn och ungdomar använder it utanför skolan och det påverkar deras användande av verktyg i lärandet.

Det finns skolor som ger varje elev en egen dator att använda i undervisningen men även privat. Dessa skolor ser till att alla elever får samma möjligheter att utveckla sina kunskaper och ta del av den digitala revolutionen. Dessa skolor visar att skolan kan och ska göra skillnad.

För att it ska integreras i pedagogiken krävs att lärarna ökar sin kompetens och får tillgång till digitala hjälpmedel så att de känner sig trygga. Om lärarna känner att de behärskar tekniken så kan de använda den i den dagliga undervisningen. Det behövs en strategi för hur man långsiktigt ska integrera digitala hjälpmedel i undervisningen och stötta lärarna för att överbrygga den digitala klyfta som finns. Det får inte bygga på vars och ens eget intresse för it. Att använda dator för att endast skriva och lämna in arbetsuppgifter är inte tillräckligt. Eleverna behöver utveckla sitt användande för att se vilka möjligheter som den nya tekniken kan erbjuda.

Därför behövs det en nationell strategi för it i skolan. På så sätt förbättrar vi Sveriges konkurrenskraft på sikt och skapar grunden för tillväxt och fler jobb.

Stockholm den 3 oktober 2013

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)