It-kompetens och tillgång till digitala hjälpmedel för lärare

Motion 2013/14:Ub289 av Désirée Liljevall (S)

av Désirée Liljevall (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över it-kompetensen bland landets lärare samt att planera för förbättrad tillgång till digitala hjälpmedel.

Motivering

Digital kompetens är en nyckelkompetens och arbetet med informations- och kommunikationsteknologi behöver förstärkas i skolan. Sverige är ett av världens mest teknikutvecklade länder och ska fortsatt vara en framstående it-nation. Därför är det oroande att Sverige halkat efter jämfört med andra länder när det gäller utvecklandet av lärandet med stöd av digital teknik. Skolverkets uppföljning visar att tillgången till it i skolan ökar men att det finns betydande skillnader mellan skolorna. Skolan ska vara modern och elevernas tillgång till it är en central del av detta.

Datorer och andra digitala hjälpmedel som läsplattor och smarta telefoner har blivit oumbärliga och naturliga redskap i skolundervisningen. De flesta lärare använder it i såväl pedagogiska som administrativa syften. Omkring nio av tio lärare uppger att de använder datorer på lektionstid åtminstone någon gång och drygt hälften av lärarna på grund- och gymnasieskolan anger att de använder dator på lektionstid varje vecka. Bland förskolepersonalen är andelen som använder dator i arbete med barngruppen varje vecka knappt 40 procent.

Lärarna använder även digitala hjälpmedel för att förbereda sitt arbete och till administrativa uppgifter. Det finns många brister, och skillnaderna är stora när det gäller it-kompetens och tillgång till digitala hjälpmedel för lärarna. Många lärare tvingas dela dessa med kollegor, vilket försvårar möjligheterna att utföra arbetsuppgifterna – vilket leder till köbildning och stress.

Lärarnas bedömning av sin egen it-kompetens skiljer sig något åt mellan de olika verksamhetsformerna. Omkring två tredjedelar av lärarna på gymnasieskolan och vuxenutbildningen bedömer att de är ganska eller mycket bra på it, medan andelen är något lägre för personal på grundskola och förskola. Många lärare uppger samtidigt behov av kompetensutveckling inom it-relaterade områden där den största andelen har behov av att lära sig mer om arbete med bild, ljud och video med hjälp av it.

Digitala hjälpmedel är i dag oumbärliga arbetsredskap i skolorna. Därför bör god tillgång prioriteras, liksom möjligheten för lärare att utveckla sin it-kompetens.

Stockholm den 1 oktober 2013

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)