Investeringsbidrag för studentbostäder

Motion 1998/99:Bo213 av Rigmor Ahlstedt (c)

av Rigmor Ahlstedt (c)
Regeringen avser att dra in investeringsbidraget till studentbostäder med
hänvisning till att intresset för att nyttja bidraget har varit för lågt.
Att intresset för investeringsbidraget varit lågt kan förklaras av de snåriga
reglerna samt bristande information.
Villkoren för att erhålla bidrag har upplevts som orimliga. I Uppsala är
planerna på ombyggnad av posthuset till studentbostäder ett exempel på hur
felaktigt det kan bli. Där nekades investeringsbidrag  p.g.a. att man ansåg att
standarden på rummen var för låg, trots att de som skulle förmedla lägen-
heterna hade godkänt bostädernas utformning.
Många studenter vill bo i enklare studentlägenheter under en begränsad tid
av sin studietid. Det ger social trygghet och borgar för en rimlig hyra.
Bostadssituationen för studenterna i Uppsala är problematisk. Det saknas
ett stort antal bostäder. Detta har också uppmärksammats från flera håll.
Finansieringen av detta kan ske genom omfördelning inom utgiftsområde
18.
Eftersom studenter är en heterogen grupp med olika behov måste student-
bostäderna präglas av flexibilitet och mångfald. Då de flesta studenter har
stora omkostnader för exempelvis kurslitteratur eller hemresor och kanske
vill prioritera annat än boendet, behövs enkla och billiga bostäder för
studenter. De nybyggnationer av studentbostäder som görs präglas ofta av en
projektering som överträffar de bostäder som redan finns på högskoleorterna
vad gäller rumsstorlek, standard och tillgång till faciliteter. Regler som berör
byggande av studentbostäder bör ses över med inriktning mot enklare regler.
Detta bör ges regeringen till känna.
Det investeringsbidrag som regeringen införde i samband med vårpropo-
sitionen 1998 är ett steg i rätt riktning för att stimulera nybyggnation av
studerandebostäder. Dock har bara en mindre del av dessa bidrag använts,
eftersom bidraget täcker en alltför liten del av kostnaderna per byggd
lägenhet. Regeringen har ett ansvar att inbjuda berörda kommuner, högskolor
och studentkårer till överläggningar om hur bostadssituationen för studenter
ska hanteras framgent. Användningen av de resurser som avsatts för att
stimulera nybyggnation av studentbostäder bör avgöras genom dessa
diskussioner. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om enklare regler vid byggande av studentbostäder,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om investeringsbidrag till ungdoms-/studentbostäder.

Stockholm den 27 oktober 1998
Rigmor Ahlstedt (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)