Investeringar i vägar i Älvsborgs län

Motion 1992/93:T313 av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)

av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)
Älvsborg är ett län där många tunga transportbehov
möts. Länet ligger mitt i Västsverige -- en region med ett
stort exportinriktat näringsliv och högt transportberoende.
En del av länet ingår i Göteborgsregionen och påverkas av
storstadstrafikens särskilda karaktär och problem. I länet
finns ett mycket stort nät av landbygdsvägar med alltför låg
standard. Vidare finns områden med stora problem inom
näringslivet där investeringar för bättre infrastruktur har en
särskild betydelse. Sammantaget finns i länet mycket stora
investeringsbehov inom skilda delar av transportsystemet.
Genom länet går flera stora nationellt viktiga
transportleder som E20 Göteborg--Stockholm, riksväg (rv)
40 Göteborg--Jönköping och rv 45 Göteborg--Värmland.
Vidare bör nämnas vägar som rv 44 Uddevalla--Tvåstad--
Skaraborg, rv 27 Borås--Småland, rv 41 Borås--Varberg, rv
42 Trollhättan--Borås och rv 46 Ulricehamn--Falköping.
Tre av de fem tunga trafikstråken mot
Göteborgsregionen finns till stora delar i Älvsborgs län. Här
finns Västsveriges största trafikströmmar med bl.a. en
omfattande arbetspendling och stor godstafik. Det innebär
stora framkomlighets- och miljöproblem. Även i
Boråsregionen och kring Trollhättan/Vänersborg finns stora
trafikflöden och en betydande pendling.
I Västsverige finns en mycket omfattande godstrafik på
väg, vilken i hög grad berör länet. Enligt en utredning av
Vägverket berörs Vägverkets västra region av ca 100
miljoner ton lastbilsgods per år, vilket utgör 26 % av
Sveriges totala godsflöde med lastbil. Det finns både en stor
inomregional godstrafik och betydande godsflöden över
regiongränsen. I båda dessa avseenden berörs den västra
regionen i högre grad än andra regioner. Älvsborgs län
påverkas i hög grad, inte minst genom de viktiga
genomgående vägstråken.
De många landsbygdsvägarna, de flesta med mycket låg
bärighet, ger en särskild profil åt vägnätet i länet.
Landsbygdsvägarnas standard är ett generellt problem i
länet, men är särskilt uttalat i Dalsland och i
Sjuhäradsbygden. Under tjällossningstiden måste t.ex. ca
50 % av vägnätet i Dalsland begränsas för tung trafik. Detta
drabbar många företag, främst inom skogsindustrin. Stora
driftsstörningar förekommer inom många företag eftersom
bl.a. råvarutransporterna har stora problem. En mycket
viktig näringslivs- och sysselsättningsfrämjande insats skulle
vara att rusta upp ett antal illa utsatta landsbygdsvägar och
broar med stor betydelse för näringslivets tunga transporter.
Framkomligheten på länsvägnätet i länet är på det hela
taget sämre än riksgenomsnittet. Andelen med låg
framkomlighet är 12 % i P-län jämfört med 7 % i riket. God
framkomlighet har 62 % av länsvägarna i länet och 74 % av
vägarna i riket. Bärigheten på länsvägarna i Älvsborgs län
är betydligt sämre än i riket i genomsnitt.
Fyrstadsregionen är f.n. utsatt för mycket betydande
påfrestningar betr. arbetsmarknad och näringsliv. Saab
Automobile i Trollhättan har varslat 1.650 personer om
uppsägning och har de senaste två åren redan minskat sin
personal i Trollhättan med 2.400 personer. Totalt arbetar
8.000 personer i bilföretagen i Fyrstad. Neddragningarna
innebär stora problem även för underleverantörerna,
främst i Dalsland.
Det behövs särskilda insatser från statsmakternas sida
när det gäller infrastrukturen i regionen. Viktiga vägprojekt
är utbyggnad av rv 44 Tvåstad--Uddevalla och riksväg 45
Göteborg--Tvåstad samt förbifarter vid Frändefors och
Mellerud. Väg 173 Färgelanda--Frändefors bör även
nämnas i detta sammanhang.
På det hela taget är det viktigt att investeringar verkligen
sker där de snabbt ger effekt i form av ökad tillväxt i
näringslivet och ökad tillgänglighet till viktiga
arbetsmarknader. I Älvsborgs län finns ett antal viktiga
vägprojekt som hittills inte kunnat genomföras eller
fullföljas men där varje insatt krona har betydelse för inte
minst näringslivets godstransporter. Det gäller både de
tunga huvudstråken och länets landsbygdsvägar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av investeringar i
vägnätet i Älvsborgs län.

Stockholm den 21 januari 1993

Lars Sundin (fp)

Elver Jonsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)