Investeringar i transportinfrastrukturen

Motion 2009/10:T356 av Eva Bengtson Skogsberg (m)

av Eva Bengtson Skogsberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investeringar i transportinfrastrukturen ska ske på ett sätt som gynnar utvecklingen i hela landet.

Motivering

Goda kommunikationer med storstadsregioner och internationell marknad är nödvändigt för att skapa en varierad och attraktiv arbetsmarknad. Kalmar län har goda boendemiljöer men en svagt utvecklad transportinfrastruktur.

Satsningarna på järnvägar i och i anslutning till länet är undermåliga. Kapacitetsökningar på Kust-till-kust-banan, Stångådalsbanan och Tjustbanan är nödvändiga. Tjustbanan är viktig för arbetsmarknadsregionen Västervik–Linköping och ambitionen måste vara att underhåll sker på minst nuvarande nivå så att järnvägarna inte försvinner. Kust-till-kust-banan är i stort behov av ytterligare minst två mötesspår för att få tätare turer och för att förhindra ytterligare förseningar som nu uppstår vid tågförseningar.

Med tanke på det långa tidsperspektivet från planering till byggstart är god planeringsberedskap av största vikt. Att tidigt påbörja förstudier av möjliga objekt medför också att man tidigt kan identifiera eventuella hinder och kartlägga utredningsbehov för ett objekt. Tidig planläggning är också positivt då det kan underlätta kommunernas översikts- och detaljplanering och öka samordningen mellan olika planeringsformer.

Stockholm den 1 oktober 2009

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)