Investeringar i Östergötland m.m.

Motion 1993/94:Bo219 av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s)

av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s)
Östergötland är inte färdigbyggt. 11 500 
östgötar bor i bostäder som är byggda före 1951, och
som inte har byggts om sedan dess. Redan under 1994
räknar Boverket med att det blir brist på lägenheter på vissa
universitetsorter, bl.a. Linköping. Det behövs alltså en
nyproduktion av lägenheter. Behovet av nya bostäder för
äldre är väl dokumenterat. Många servicehus,
ålderdomshem, skolor, daghem och andra offentliga lokaler
behöver rustas upp.
I Motala och Söderköping skär genomfartstrafiken rakt
igenom tätbebyggda områden. Nya vägsträckningar
behövs. Länet disponerar 320 miljoner kronor för
investeringar i länsvägar, länsjärnvägar och kollektivtrafik
(observera att nationella projekt, t.ex. upprustning av E 4,
ej ingår i denna summa). Kommunernas, Vägverkets m.fl.
önskelista omfattar projekt för 900 miljoner kronor.
Vid årsskiftet var nära 2 000 
östgötska byggnadsarbetare utan jobb. Det
motsvarar ca 30 procent av yrkeskåren. Andra
yrkesgrupper inom byggbranschen har liknande
arbetslöshetstal. I stort sett alla bedömare är överens om att
byggverksamheten i dag ligger långt under en långsiktigt
rimlig nivå. Anställda och företagare, som vi behöver i
framtiden, slås alltså ut. Därmed bäddar vi för kraftiga
byggkostnadsökningar när konjunkturen vänder uppåt.
Det finns byggprojekt, som behöver och kan startas
omedelbart. Det finns ''lediga'' arkitekter, målare,
ingenjörer, murare osv. Dessutom är byggpriserna lägre än
vad de har varit på länge.
Vår slutsats är att det behövs en kraftig satsning på
investeringar i bättre vägar, järnvägar, bostäder, skolor,
servicehus osv.
Armarna i kors
Vi har tidigare lagt förslag i riksdagen om ytterligare
medel till investeringar i vägar, järnvägar m.m. I viss
utsträckning har våra krav tillgodosetts. Under den
kommande tioårsperioden satsas sju miljarder kronor i
Östergötland. Det betyder bl.a. att stambanan i länet rustas
upp, att vårt krav på en förbättring av E 4 genomförs och
att riksväg 50 norr om Motala rustas upp.
Inte ens regeringen själv tror dock att satsningar på
bättre vägar och järnvägar räcker för att stoppa raset inom
byggsektorn. I budgetpropositionen räknar regeringen med
att bruttoinvesteringarna minskar med 6,7 procent under
1994. För bostäderna beräknas nedgången bli hela 49,5
procent. 31 000 jobb inom byggbranschen försvinner enligt
regeringens prognos.
Trots det sitter regeringen med armarna i kors. Det finns
inte ett enda förslag i budgetpropositionen, som leder till att
utslagningen av företag och anställda kan hejdas i
Östergötland eller i övriga delar av landet.
Våra förslag
Vår uppfattning är att minskningen av investeringar kan
och måste stoppas.
För det första behöver ny- och ombyggandet av
bostäder stimuleras. Vi delar de krav som framförs av
socialdemokraterna i andra motioner. I det här
sammanhanget vill vi särskilt peka på de äldres och de
studerandes behov. Möjligheten att med ett riktat bidrag
stimulera kommunerna att anpassa tomma lägenheter till de
äldres behov bör prövas.
I t.ex. Norrköping finns ca 1 000 
tomma lägenheter. Många av dem finns i relativt
nybyggda fastigheter. Tomma och dyra lägenheter minskar
självfallet viljan att bygga nytt. Därför krävs åtgärder för att
pressa kostnaderna i de redan byggda husen. Mot den
bakgrunden finns det skäl att pröva möjligheten att anpassa
de tomma lägenheterna efter de äldres behov. Då kan flera
viktiga mål nås samtidigt. Äldre får en bättre
boendestandard. Kommunernas behov av att i framtiden
bygga nya äldrebostäder minskar. Boendekostnaderna i de
nybyggda husen pressas ner när de tomma lägenheterna
fylls.
Den brist på bostäder som inom kort förväntas uppstå i
bl.a. Linköping utgör ett framtida hot mot mångas
möjligheter att skaffa sig en högre utbildning. Därför finns
det anledning att särskilt stimulera byggandet av bostäder
för studerande.
För det andra behövs ytterligare satsningar på bättre
vägar, järnvägar m.m. Hela riksväg 50 genom länet
behöver rustas upp, inklusive byggandet av en förbindelse
över eller under Motalaviken. Därmed kan trafiken ledas
bort från tätbebyggt område. Av samma skäl behövs
ytterligare medel för en ny förbifart i Söderköping. I
Östergötland finns mer än 100 mil grusvägar. Dagens anslag
räcker inte för att kunna belägga dessa.
Ramen för investeringar i vägar och järnvägar m.m.
behöver följaktligen utökas ytterligare. Dagens
ramtilldelning gör att större projekt ibland tränger undan
mindre, men för de berörda lika viktiga, projekt. Det är
olyckligt, inte minst ur regionalpolitisk synvinkel. Därför
borde det övervägas att en reservpott avsätts centralt för att
finansiera mer omfattande länsinvesteringar.
För det tredje behövs mer ROT-åtgärder inom
kommuner och stat. Byggnadsarbetarna i Östergötland
har gjort en inventering, som visar att en tidigareläggning
av kommunala och statliga ROT-jobb (reparation, om- och
tillbyggnad) skulle ge ca 1 700 
arbetstillfällen. Det program som riksdagen tagit är
långt ifrån tillräckligt.
Länsstyrelsen och länsbostadsnämnden genomför ett
ambitiöst arbete för att rädda kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och miljö i Östergötland. Förutom att
ändamålet är viktigt skapas åtskilliga hantverksjobb, ofta i
glesbygd. Dagens anslag för kulturmiljövård är långt ifrån
tillräckligt för att tillgodose behovet. Om ytterligare medel
beviljas kan ruinerna vid Grensholm och Stegeborg
renoveras omgående. Hävla bruk, Sturefors slott och
Medevi brunn kan restaureras. Totalt kan projekt för ca nio
miljoner kronor tidigareläggas. Många av dem kan starta
omedelbart.
31 000 nya jobb
Regeringen räknar som sagt med att 31 000 
jobb försvinner inom byggsektorn under 1994. Det
torde betyda ca 1 500 
färre jobb i Östergötland.
En rimlig ambition med de ovan föreslagna ROT-
åtgärderna (bostäder och offentliga byggnader) borde
därför vara att skapa minst 31 000 
jobb, för att därmed stoppa utslagningen av
byggkapacitet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av utökad ram för
investeringar i vägar och järnvägar, bl.a. för att skapa
utrymme för byggande av förbifarter i Söderköping och
Motala samt fortsatt upprustning av riksväg 50 genom
Östergötland,1
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ett ROT-program
med målsättningen att skapa 1
500 jobb i Östergötland och 31
000 i hela landet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av åtgärder för att
anpassa tomma lägenheter till de äldres behov,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av riktat stöd till
byggande av bostäder för studerande.

Stockholm den 24 januari 1994

Maj-Inger Klingvall (s)

Berit Löfstedt (s)

Inge Carlsson (s)

Viola Furubjelke (s)

Ingvar Björk (s)

Sonia Karlsson (s)

Lars Stjernkvist (s)

1 Yrkande 1 hänvisat till TU
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (8)