Investeringar i järnvägar och vägar i Uppsala län

Motion 2009/10:T446 av Agneta Gille och Mats Berglind (s)

av Agneta Gille och Mats Berglind (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra väg- och järnvägskommunikationerna i Uppsala län.

Motivering

Uppsala län med sitt geografiska läge är starkt beroende av goda kommunikationer. Pendlingsströmmar såväl inom länet som till och från länet är omfattande och därutöver korsas länet av fjärrtrafik på spår och på vägar.

Goda kommunikationer bidrar till en högre tillväxt eftersom fler människor kan nå arbete eller studier inom en större region. Ett ökat utbud av sysselsättning ger den enskilde fler möjligheter till jobb, vilket ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Omvänt kan företagens behov av arbetskraft bättre tillgodoses, vilket minskar risken för hämmande flaskhalsar i produktionen av varor och tjänster. Tillväxt främjas av god infrastruktur.

Miljömålen kräver att transportsektorn ställs om. Fler måste åka kollektivt, och transporter av gods måste flyttas från väg över till järnväg. En god och modern infrastruktur är nödvändig för en bättre miljö.

Järnvägar

Fortsatt framgångsrik utbyggnad av tågtrafiken förutsätter att återstående enkelspår på Ostkustbanan snarast byggs ut till dubbelspår. De aktuella sträckorna är genom Gamla Uppsala och sträckan Skutskär–Furuvik.

Behovet av att på Dalabanan förbättra möjligheterna till tågpendling Uppsala–Heby–Sala är stort. Detta kräver mötesspår på längre sträckor och ett dubbelspår, på sikt, för att trafiken ska kunna vara pålitlig och hålla god standard.

Den tredje järnvägssträckan som berör Uppsala län är Mälarbanan. Spåret har stora kapacitetsproblem på sträckan Kallhäll–Tomteboda, där kraftiga förseningar är vanligt förekommande. Det finns också brist på vagnskapacitet hos SJ, vilket innebär att många pendlare från Enköping och Bålsta tvingas stå hela resan.

Det saknas också spår mellan Enköping och Uppsala på den gamla banvallen. Järnvägstrafik mellan Uppsala och Enköping skulle knyta samman de olika trafikstråken och skapa snabbare och mer miljövänliga transporter, inte minst västerut till Arlanda. Dessutom skulle många resenärer från norr till väster slippa ta omvägen via Stockholm.

Vägar

Den viktigaste väginvesteringen i länet är nu väg 288 mellan Uppsala och Östhammar. Den är hårt belastad med en trafikvolym vägen inte har kapacitet för, vilket leder till många olyckor. Sänkta hastigheter gör vägen till en besvärande flaskhals för enskilda och företag i Östhammars kommun. Landstinget och berörda kommuner har förklarat sig beredda att låna ut pengar till Vägverket för den första etappen, vilket görs motvilligt av principiella skäl men som understryker betydelsen av denna investering.

Andra väginvesteringar med hög angelägenhetsgrad inom länet är väg 70 mellan Enköping och Sala samt väg 67 Tärnsjö–Stingtorpet. På väg 55 mellan Enköping och Strängnäs behövs en standardförbättring och breddning av vägen för att öka framkomligheten och säkerheten, vilket även skulle gynna miljön.

Stockholm den 1 oktober 2009

Agneta Gille (s)

Mats Berglind (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)