Investeringar i Dalabanan

Motion 2009/10:T331 av Peter Hultqvist m.fl. (s)

av Peter Hultqvist m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar utmed Dalabanan i syfte att åstadkomma kortare restid och regionförstoring.

Motivering

Dalabanan har en avgörande betydelse för att vidga arbets- och bostadsmarknaden i Dalarna och Västmanland. Den är av avgörande betydelse för kommunikationerna mellan orter med högre utbildning, arbets- och fritidsresor, turism- och besöksnäring samt för godstransporter. Banan, som bidrar till regionförstoring, är för Dalarna och Västmanland en avgörande kommunikationslänk i förhållande till Stockholm och Arlanda.

En hög resandefrekvens kan noteras på hela Dalabanan, som sträcker sig från Mora till Stockholm. När det gäller själva trafikeringen av banan så utgörs den av 30–75 tåg per dygn beroende på delsträcka. Investeringar i banan har en direkt positiv effekt för tillväxten i regionen, näringslivets utveckling och turismen. Därmed påverkas också sysselsättningen i positiv mening.

Under det gångna året har inga nämnvärda insatser gjorts när det gäller genomförda investeringar och förbättringar i Dalabanan. Däremot har det gjorts överenskommelser mellan intresseföreningen Dalabanan och Banverket om en satsning på 810 miljoner kronor under tidsintervallet 2010–2017. Överenskommelsen, som ej är juridiskt bindande, förutsätter att Region Uppland, länsstyrelsen i Västmanland samt Region Dalarna garanterar investeringsmedel i storleksordningen 150 miljoner kronor.

För att uppnå det långsiktiga mål som Dalabanans intresseförening slagit fast för trafiken Borlänge–Stockholm krävs en investering på cirka 3 miljarder kronor. Då ska restiden kunna vara 1 timme och 40 minuter. Därför krävs en fortsatt prioritering av Dalabanan från Banverkets sida. Det är nödvändigt inför kommande revideringar av Banverkets planer.

Det handlar om att åstadkomma en successivt minskad restid, bättre komfort, tätare turer vid högtrafik och bättre förutsättningar för arbetspendlare. Noterbart är att banan betjänar landets i storleksordning fjärde största exportlän. Därutöver så betjänar den landets fjärde största turistområde – Dalafjällen och Siljansbygden. Nuvarande tågtrafik har därför stor betydelse men potentialen för framtiden är dessutom mycket stor.

Exempel på nödvändiga investeringar utmed banan är nybyggnadssträckor som skapar en högre hastighetsstandard, kurvrätning, el-signal-teleåtgärder, planskilda korsningar, ombyggnad av mötesplatser för att ge plats för längre tåg samt nybyggnad av mötesspår. En stark prioritering av dessa objekt förordas mot bakgrund av att de kommer att ha stor betydelse för möjligheten till regionförstoring och arbetsmarknadens utveckling. En konkurrenskraftig tågtrafik är positiv för utvecklingen i både Dalarna och Västmanland.

Stockholm den 1 oktober 2009

Peter Hultqvist (s)

Anneli Särnblad (s)

Carin Runeson (s)

Hans Unander ()

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)