Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Invandring och handel

Motion 2009/10:N307 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om invandring och handel.

Motivering

Diskussionen om invandring till Sverige tenderar att ofta fokusera på de eventuella kostnader som den kan tänkas medföra. Istället borde vi ta fasta på vilka positiva effekter invandringen kan ha för Sverige. Ett samband som helt nyligen har börjat uppmärksammas är invandringens inflytande på utrikeshandeln. Sambandet är ju egentligen uppenbart men nu finns det siffror på vad det betyder för den svenska ekonomin.

En ekonom vid Exportrådet har lagt fram forskning som visar att en 10-procentig ökning av invandrare från ett specifikt land ökar export till och import från landet med 6 respektive 9 procent. Forskaren påpekar vidare att sambandet mellan invandring och utrikeshandel är starkare i Sverige än i andra länder där man gjort motsvarande studier. För ett litet exportberoende land är det här mycket intressanta fakta.

Slutsatsen vi kan dra är att staten borde i högre utsträckning än vad som sker idag använda de kunskaper och den kompetens som invandrargruppen i Sverige besitter. Arbete har påbörjats som syftar till att ta vara på invandrade entreprenörers kompetens. Handelsminister Ewa Björling har gett Exportrådet i uppgift att skapa ett nätverk med företag som kan tänkas vara intressanta. Detta är mycket bra.

Jag vill även påpeka vikten av att redan tidigt uppmärksamma möjliga personer. Man skulle till exempel tänka sig att när Arbetsförmedlingen validerar nyanlända invandrare och flyktingar även kan undersöka om de skulle kunna ingå i handelsnätverk.

Därför anser jag att det är viktigt att regeringen tar ett brett grepp på frågan och undersöker hur vi på bästa sätt kan använda entreprenörer och andra relevanta personer med invandrarbakgrund som dörröppnare för svensk utrikeshandel.

Stockholm den 2 oktober 2009

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)