Invandrare utan uppehållstillstånd

Motion 2007/08:Sf254 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om situationen för människor som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd.

Motivering

Idag bor många invandrare och flyktingar i Sverige utan uppehållstillstånd. De kan ha bott i Sverige under många år och etablerat sig i landet. Många av dessa människor har bildat familj i Sverige. Människor som lever i landet utan uppehållstillstånd arbetar oftast i den svarta sektorn. Detta gör att de får arbeta under dåliga förhållanden utan kollektivavtal och försäkringsskydd. Svartarbetet bidrar även till en ojämlik konkurrens gentemot de företag som följer spelreglerna. I slutändan går det svenska samhället miste om stora skatteinkomster på grund av detta.

De illegala invandrare som är väl etablerade i landet borde kunna komma samhället bättre till del. De har redan varit i landet en längre tid och behärskar ofta språk och samhällsliv på ett bra sätt. Den svenska synen på invandring har länge dominerats av flyktingperspektivet, men i takt med ett ökat behov av arbetskraft och en åldrande befolkning har diskussionen om arbetskraftsinvandring åter tagit fart. Frågan om arbetskraftsinvandring utreds för närvarande och regeringen räknar med att införa möjligheten att skapa en speciell kö för människor som vill arbeta i Sverige. Att de invandrare som redan befinner sig illegalt i landet skulle kunna få uppehållstillstånd för att arbeta borde kunna vara ett bra sätt att ta vara på den kompetens som faktiskt redan finns i landet. Problemet med en sådan strategi är givetvis risken att människor i ökad omfattning skulle försöka ta sig in i landet illegalt för att i slutändan få en möjlighet att få stanna. Ett sätt att bekämpa detta vore att införa hårdare straff för arbetsgivare som använder sig av irreguljär arbetskraft.

Frågan om invandrare som uppehåller sig i landet illegalt är som sagt ett problem både för den enskilde och för samhället i stort. Mycket skulle kunna vinnas för alla parter om regeringen skulle kunna se över reglerna för dessa människor.

Stockholm den 3 oktober 2007

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)