Invandrade experter

Motion 1999/2000:Sf264 av Kalle Larsson m.fl. (v)

av Kalle Larsson m.fl. (v)
I årets budgetproposition läggs förslag om införande av
skattelättnader för utländska experter som arbetar i Sverige.
Men alltför lite görs för att ta till vara de experter som redan
är här - välutbildade kvinnor och män med utländskt
ursprung som på grund av det svenska samhällets bristande
integrationsförmåga avskärmats från arbetsmarknaden eller
blivit tvungna att ta mindre kvalificerade jobb än vad de
egentligen är utbildade för. Runt om i Sverige finns
tiotusentals människor vilkas kunskaper och färdigheter inte
tas till vara av det svenska samhället. Det leder till
frustration och risk för utanförskap för den enskilde och är
en social och ekonomisk förlust för det svenska samhället.
Vänsterpartiet menar att ett sätt ta till vara att kunskaperna hos dessa
personer är genom FRISAM-projektet. Tanken med projektet är att ge
möjlighet till en frivillig samverkan mellan myndigheter inom
rehabiliteringsområdet i syfte att stödja alla som är i behov av särskilda
insatser. Syftet är att förbättra personernas konkurrensförmåga på
arbetsmarknaden. I denna motion vill vi särskilt uppmärksamma att vi anser
att det i särskild ordning bör undersökas om de avsatta medlen inom
FRISAM-projektet kan användas med större tonvikt på att förbättra
möjligheterna på arbetsmarknaden för invandrade personer, som av olika
skäl inte får full användning för sina kunskaper. Detta bör regeringen ges till
känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att undersöka om medel avsatta för FRISAM-
projektet kan användas med större tonvikt på att förbättra
möjligheterna på arbetsmarknaden för invandrade personer.

Stockholm den 2 oktober 1999
Kalle Larsson (v)
Ingrid Burman (v)
Ulla Hoffmann (v)
Lena Olsson (v)
Rolf Olsson (v)
Yvonne Oscarsson (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Claes Stockhaus (v)
Carlinge Wisberg (v)
Alice Åström (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)