Internetsändning av Sveriges Television och Sveriges Radio till Åland

Motion 2012/13:Kr295 av Roger Tiefensee och Anders Ahlgren (C)

av Roger Tiefensee och Anders Ahlgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta Åland och dess befolkning kunna ta del av hela Sveriges Televisions och Sveriges Radios utbud, inklusive det som sänds via internet.

Motivering

Åland är ett självstyrt enspråkigt svenskt landskap i Finland. Så länge man vet har ålänningarna talat svenska och haft en kultur som varit snarlik den svenska. Åland tillhörde också det svenska riket fram till 1809 då Finland och Åland blev en del av Ryssland. Åland blev då en del av storfurstendömet Finland. År 1917 utropade sig Finland till en självständig republik. Ålands tillhörighet skapade en debatt som slutade med att Nationernas förbund (NF) 1921 beslöt om en kompromiss där Finland fick suveränitet över Ålandsöarnas befolkning men måste förbinda sig att garantera Ålands befolkning dess svenska språk, kultur och lokala sedvänjor och ett självstyrelsesystem som Finland erbjudit Åland redan 1920. Beslutet kompletterades med ett avtal mellan Finland och Sverige om hur garantierna skulle förverkligas.

Sverige har över åren infriat sin del av avtalet genom att bland annat se till att ålänningarna har haft tillgång till Sveriges Televisions och Sveriges Radios utbud. Under de senaste åren har det marksända utbudet från våra public service-företag kompletterats med sändningar av extramaterial och annat via internet. Problemet är då att mycket av materialet som sänds via internet inte kan ses utanför Sveriges gränser, vilket gör att ålänningarna inte kan ta del av detta material, då Åland inte räknas till Sverige. För att Sverige även framgent ska kunna erbjuda ålänningarna tillgång till hela Sveriges Televisions och Sveriges Radios utbud, inklusive det som sänds via internet, måste regelverket ses över. Vad vi förstår är det upphovsrättsliga knutar som hindrar den som är utomlands att ta del av sändning från Sveriges Television och Sveriges Radio via internet. Om dessa knutar löses upp skulle det gagna såväl ålänningar som svenskar som befinner sig utomlands. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2012

Roger Tiefensee (C)

Anders Ahlgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)