med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Motion 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Siuns (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) uppdrag, sammansättning och befogenheter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att FRA-lagen bör rivas upp och göras om.

Motivering

Under 2013 avslöjades flera fall av massavlyssning av USA:s underrättelsetjänst NSA. I SVT:s Uppdrag granskning avslöjades också att svenska FRA misstänktes ha varit delaktiga och behjälpliga i avlyssningen. I skrivelsen 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet redogör regeringen för den granskning som gjordes under 2012. I skrivelsen finns ingen kritik mot och inga redogörelser för eventuella oegentligheter som kan ha förekommit. Vid en första anblick kan detta se riktigt ut. Men med tanke på avslöjandena det senaste året väcks frågor angående hur effektiv granskningen är och om FRA-lagen är tillräcklig.

Vänsterpartiet har från början varit kritiskt till hur FRA-lagen utformats, och till det kommer nu frågorna om hur effektiv Siuns granskning är. Vi anser därför att det behövs ett omfattande arbete för att komma till rätta med granskningen och kontrollen av FRA:s verksamhet.

Det behöver göras en översyn av Siuns uppdrag, sammansättning och befogenheter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Dessutom behövs en omfattande omarbetning av FRA-lagen. Den nuvarande FRA-lagen har gett FRA tillgång till all nättrafik i Sverige. Tidigare gavs endast undantag för militära hot, och FRA hade endast möjlighet att avlyssna signaler som går genom luften. Enligt Vänsterpartiets mening innebar dessa förändringar tydliga steg mot ett övervakningssamhälle. Principen måste vara att massavlyssning utan konkret brottsmisstanke inte ska förekomma. FRA-lagen bör därför rivas upp och göras om. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 17 januari 2014

Torbjörn Björlund (V)

Jens Holm (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Kent Persson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-01-17 Bordläggning: 2014-01-23 Hänvisning: 2014-01-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)