Integritetskommission

Motion 2013/14:Fö244 av Eva-Lena Jansson (S)

av Eva-Lena Jansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en integritetskommission.

Motivering

Med Edward Snowdens avslöjande om NSA:s, USA:s nationella säkerhetstjänst, storskaliga och topphemliga övervakning av medborgare i stora delar av världen finns all anledning för den svenska regeringen att tydliggöra huruvida det pågår ett samarbete mellan NSA och Försvarets radioanstalt, FRA.

Den nuvarande lagstiftningen i Sverige kräver att tillstånd för signalspaning ska prövas av domstol och att FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Det finns också villkor som måste uppfyllas för att signalspaning skall få användas. Trots det finns all anledning för regeringen att ta till sig av den relevanta kritik, bland annat när det gäller rättssäkerhet, som finns när det gäller FRA-lagen.

För att stärka skyddet för medborgarnas integritet samt säkerställa att Sverige inte samarbetar med främmande makt som ägnar sig åt olaglig verksamhet bör regeringen se över möjligheten att tillsätta en integritetskommission som kan utvärdera nuvarande lagstiftning och tillämpning.

Stockholm den 2 oktober 2013

Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)