Integration på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:3615 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad integration på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det mest effektiva sättet att som nyanländ till Sverige integreras i samhället är att skapa sig sin egen försörjning. Alliansregeringen skapade genom sin politik förutsättningar för att fler människor ska kunna åstadkomma det.

Trots det skiljer det mycket mellan Sveriges olika kommuner i hur väl man lyckas med att få utrikes födda i arbete eller att bli egenföretagare. I Solna har man en mycket stor andel utrikes födda, men genom ett aktivt arbete med varje person på individuell basis har man lyckats mycket väl med att se till att de får ett arbete och genom det också integreras i det svenska samhället.

Här finns det uppenbarligen mycket att lära för Sveriges andra kommuner. Genom att föra över arbetssätt och erfarenheter från de kommuner som har lyckats väl till de kommuner som har en stor utmaning framför sig skulle integrationen i Sverige kunna förbättras.

Det handlar om att se varje persons unika kompetens, men det handlar också om att ställa tydliga krav på närvaro och aktivitet hos den som kommer till Sverige. Alla som är nyanlända till Sverige borde delta i aktiviteter för att lära sig språket och vårt samhällssystem. Då måste också kommunerna tillhandahålla den insatsen i tillräcklig omfattning.

Arbetsförmedlingen har ansvar för att den som är utrikes född kommer i arbete eller utbildning, men även här finns stora skillnader i hur man lyckats med sitt uppdrag. Att höja lägstanivån är nödvändigt, liksom att förbättra samarbetet med de olika aktörer som finns för att få utrikes födda i arbete eller företagande.

Sveriges kommuner bör stimuleras att lära av varandra så att fler blir lika framgångsrika som exempelvis Solna.

Det vore därför önskvärt med en översyn från regeringen i fråga om hur integrationen kan förbättras genom att man tar vara på de erfarenheter som finns hos de mest framgångsrika kommunerna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)