Instegsjobben

Motion 2010/11:A375 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (SD)

av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa instegsjobben.

Motivering

Instegsjobben innebär att nyanlända invandrare kan få 75 % av sin totala lönekostnad subventionerad med skattemedel. Instegsjobben kan betraktas som en skattesubventionerad diskriminering av svenskar, både svenskar som är födda i Sverige och svenskar som kommit till Sverige senare i livet.

All politik handlar om prioriteringar. Instegsjobben prioriterar nyanlända invandrare före andra grupper som har svårt att etablera sig på en alltmer kunskapsinriktad arbetsmarknad. Genom instegsjobben diskrimineras bland annat ungdomar, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och äldre som av olika anledningar har svårt att få ett arbete. Just de grupper som idag har svårast att komma i egen försörjning, inte minst människor som tidigare invandrat och som på grund av trettio år av misslyckad invandrings- och integrationspolitik befinner sig i ett näst intill permanent utanförskap, missgynnas av instegsjobben.

En av de viktigaste principerna i ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter oavsett ursprung, kön, religion eller sexuell läggning. Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att ingen icke svensk medborgare boende i Sverige ska ha mer långtgående rättigheter än en svensk medborgare.

Dessutom har det visat sig att instegsjobben inte fått den effekt som regeringen eftersträvat. Av det fåtal som sex månader efter avslutat program har en sysselsättning, har många övergått i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta ger skäl att misstänka att instegsjobben mest handlar om att förbättra regeringens statistik avseende invandrares etablering på arbetsmarknaden. Skattemedel bör inte användas för sådana tveksamma syften.

Stockholm den 26 oktober 2010

Sven-Olof Sällström (SD)

Erik Almqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)