Insatser för fler och växande företag

Motion 2011/12:Sk387 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt avskaffa 3:12-reglerna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en webbtjänst för företags ärenden med olika myndigheter.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag.2

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa riskkapitalavdrag.

1 Yrkande 2 hänvisat till NU.

2 Yrkande 3 hänvisat till SfU.

Motivering

Sverige behöver fler och växande företag. Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag – att minska regelkrånglet, vilket minskar onödiga kostnader och spill av dyrbar tid, är en viktig pusselbit.

Alliansregeringen har redan genomfört flera förbättringar för företagsklimatet och bl a förändrat 3:12-reglerna. Men för att både minska tröskeln för framtida företagare att våga ta steget och för att underlätta för befintliga företag bör 3:12-reglerna avskaffas. Det skulle underlätta för företagen med mindre regelbörda, men ett avskaffande av 3:12-reglerna skulle dessutom minska företagens administrationskostnader. Möjligheten att avskaffa 3:12-reglerna bör därför ses över.

Olika former av ansökningar, tillstånd och annat pappersarbete tar en väsentlig del av företagares tid och kraft. Ofta måste man dessutom lämna in liknande uppgifter till flera olika myndigheter. Denna onödiga byråkrati kan förenklas genom en gemensam webbtjänst där företagaren lättare kan hålla ordning på sina olika ärenden samt slipper hantera flera olika inloggningsuppgifter och där myndigheter kan hämta in de uppgifter de behöver. Därför bör det göras en översyn av möjligheten att införa en webbtjänst för företagares hantering av ärenden med olika myndigheter.

Det är också av stor vikt att existerande företag kan växa och utveckla sin verksamhet. Men även om många småföretag vill anställa är de höga kostnaderna avskräckande. Det måste därför bli mindre kostsamt att anställa för småföretag. De höga arbetsgivaravgifterna är i detta sammanhang ett hinder. Det är därför angeläget att det görs en översyn av möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag.

För att våga starta eget företag är tillgång till kapital en avgörande faktor. Det behövs därför bättre förutsättningar för riskkapital i Sverige. Detta beror ofta på att potentiella företagare inte har tillräckligt med pengar själva och att få privatpersoner satsar sina besparingar i nya företag. Men för att utveckla befintliga företag är detta också en angelägen fråga. Det bör därför göras en översyn av möjligheten att införa riskkapitalavdrag i Sverige.

Stockholm den 26 september 2011

Sten Bergheden (M)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)