Insatser för att underlätta för nya och växande företag

Motion 2012/13:N211 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa företagslotsar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till fördelaktigare villkor för Almilån.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna för riskkapitalavdrag.1

1 Yrkande 3 hänvisat till SkU.

Motivering

Sverige behöver fler företagare och fler växande företag, och fler människor bör få stöd att gå från idé till kommersialisering än vad som är fallet idag. Det handlar om både finansiellt stöd och stöd med tillstånd och ansökningar.

Sverige är ett byråkratiskt land med många regler och lagar att följa samt med en mängd olika instanser och myndigheter som ska vara nöjda innan ett företag kan startas. Det kan handla om t.ex. byggnadstillstånd, serveringstillstånd, utskänkningstillstånd, företagsregistrering, skattekonto, F-skattesedel, bankkontakter, vägskyltar, ansökningar om stöd, myndighetskontakter m.m. Det är avgörande att nya företagare får stöd att ta sig igenom denna djungel av regler på ett bra sätt utan att förstöra företagarnas vilja att starta och driva ett företag.

Inom exempelvis sjukvården och för arbetslösa och nyanlända invandrare finns det så kallade lotsar som guidar människor igenom krångliga system. Men för en så avgörande funktion i samhället som företagande finns inte lotsar i alla kommuner utan de företagare som har en idé eller vilja att starta ett eget företag får klara sig nästan helt själva. Alla som ansöker om att starta ett företag bör automatiskt få hjälp av en företagslots som sätter sig ner och med god överblick går igenom idéerna och ser till att nödvändiga papper och ansökningar kommer in i tid. Lotsen ska också hjälpa till med att undersöka alternativa finansieringslösningar såsom stöd eller bidrag. Fler måste våga starta eget i Sverige. Det bör därför göras en översyn av möjligheten att inrätta företagslotsar i hela Sverige.

Många som funderar på att starta eget vänder sig till statliga Almi Företagspartner för stöd och hjälp till finansiering, vilket är bra. Vad som är mindre bra är att villkoren på Almilånen ofta inte är särskilt fördelaktiga i jämförelse med en bank. Ofta infaller amorteringskrav redan efter fem år och räntan kan vara högre än bankernas. Detta är inte rimligt för ett nystartat företag som i sin linda har ett stort kapitalbehov, behöver investera och tar risker. Almilånen som de är utformade idag riskerar att dränera nystartade företags likviditet om amorteringarna börjar för tidigt och därmed hindras företagets utveckling. Vi riskerar snarare att nya företag går omkull än att de växer med de villkoren. Amorterings- och räntevillkoren för Almilån bör därför förändras så att de syftar till det som det var tänkt från början: att stimulera framväxten av nya företag. Det bör därför göras en översyn av möjligheten att förbättra villkoren och amorteringskraven för Almilån.

För att våga starta eget företag är tillgång till kapital en avgörande faktor. Det behövs därför bättre förutsättningar för riskkapital i Sverige. Detta beror ofta på att potentiella företagare inte har tillräckligt med pengar själva och att få privatpersoner satsar sina besparingar i nya företag. Men för att utveckla befintliga företag är detta en angelägen fråga. Det bör därför göras en översyn av möjligheten att utöka möjligheterna för riskkapitalavdrag i Sverige.

Stockholm den 26 september 2012

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)