Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Inrättande av juristlinje 180 poäng vid universitetet i Göteborg

Motion 1990/91:Ub530 av Hugo Hegeland m.fl. (m)

av Hugo Hegeland m.fl. (m)
I regeringens proposition l990/9l föreslogs medel för att
vid Umeå universitet komplettera den grundläggande
juristutbildningen -- vilken är uppbyggd på samma sätt som
i Göteborg -- med kortare kurser så att det blir möjligt för
de studerande att läsa och tentera ämnen motsvarande en
jur. kand.-examen. Utbildningsutskottet uttalade med
anledning härav sin avsikt att behandla förslaget under
nästa riksmöte.
De skäl som ligger till grund för förslaget att i Umeå
komplettera juristutbildningen med kurser motsvarande
jur.kand.-examen föreligger även i Göteborg. Allmänt
gäller för arbetsmarknaden ett ökande behov av jurister.
Förändringar på Europamarknaden leder bl.a. till att
lagstiftningsvolymen ökar avsevärt. En akut brist på jurister
kan därmed snabbt uppstå.
Därtill kommer att skilda arbetsgivare i ökande
utsträckning kräver tingsmeritering och även högre
meritering från domstolsväsendet. Eftersom företags- och
förvaltningsjuridiska linjen inte ger behörighet för
tingstjänstgöring leder detta till att juriststuderande i
Göteborg i allt större omfattning kompletterar sin
utbildning i t.ex. Lund eller Uppsala. Risken är därmed stor
att de inte blir tillgängliga på den västsvenska
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.
Förslaget från universitetet i Göteborg mottogs mycket
positivt av UHÄ som också tillstyrkte detsamma. UHÄ
underströk särskilt att UG föreslår att tillgängliga resurser
disponeras på ett sådant sätt att det blir möjligt att läsa ''hel''
juristlinje i Göteborg. Avsikten är sålunda inte att öka
utbildningsvolymen utan att underlätta för studerande i
Göteborg att där slutföra sina studier till jur.kand.-examen.
I sitt yttrande till utbildningsdepartementet l990-12-03
skriver UHÄ: ''Förslaget att inom oförändrade resurser --
också beträffande lokaler m.m. -- förnya utbudet av
utbildning i Göteborg är så intressant att det bör få prövas.
Erfarenheterna av antagning till juristlinjen i Göteborg
budgetåret l99l/92 och l992/93 bör därefter vägas in i ett mer
allsidigt underlag för beslut om linjens eventuella
permanentning i Göteborg.''
Tyvärr föreslås inte i regeringens proposition l990/9l:l00,
Bilaga l00, att en juristlinje l80 poäng får inrättas vid
universitetet i Göteborg. Skälet lär vara att den nya
budgetprocessen med treårsramar bör få utvecklas på sätt
som avsetts. UHÄ anser dock i sitt nämnda yttrande att
universitetet i Göteborg bör få pröva att anordna hela
juristlinjen under två budgetår med början höstterminen
l99l.
Vi motionärer delar helt UHÄ:s uppfattning och finner
det således väl motiverat att universitetet i Göteborg får
inrätta en juristlinje l80 poäng med början höstterminen
l99l med planeringsramen l20 nybörjarplatser per år. Att
det då formellt blir fråga om en prövning under blott två år
och inte under tre år som avsikten är med den nya
budgetprocessen kan vi, lika litet som UHÄ, finna vara en
relevant invändning när det i realiteten blott är fråga om en
omdisponering av befintliga resurser och inte fråga om
någon utgiftsökning. Det synes oss -- mot bakgrunden av
vad både universitetet i Göteborg och UHÄ har anfört --
som synnerligen angeläget att den föreslagna juristlinjen får
börja så snart som möjligt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att juristlinjen l80 poäng på försök
skall inrättas under budgetåren l99l/92 och l992/93 vid
universitetet i Göteborg med planeringsramen l20
nybörjarplatser per år samt att finansieringen skall ske på
det sätt universitetet i Göteborg föreslagit, dvs. inom
oförändrade resurser under anslagen D 6 och D l0.

Stockholm den l8 januari l99l

Hugo Hegeland (m)

Sonja Rembo (m)

Lars Ahlström (m)

Tom Heyman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)