Inrättande av Hantverkets högskola

Motion 1993/94:Ub643 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp, kds)

av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp, kds)
Inom ramen för utbildningsverksamheten finns inget
riktigt samlat grepp när det gäller de udda
hantverksutbildningarna. I gymnasieskolan finns ett
hantverksprogram som fångar upp de udda
hantverksutbildningar som inte ryms inom ramen för andra
program.
Hantverkets Folkhögskola i Leksand drivs med
Företagarnas Riksorganisation som huvudman, och
organisationen är bärare av hantverkstraditionen i Sverige.
Ur ett nordiskt perspektiv är det viktigt att ett totalgrepp
tas för de udda hantverksyrken som inte har bärkraft ur
nationellt perspektiv, men väl ur ett nordiskt. Vid
Hantverkets Folkhögskola i Leksand har två fyraåriga
kurser i reparation och byggande av stråkinstrument
genomförts, med nordisk rekryteringsbas. Kurserna har
varit mycket framgångsrika och bör permanentas. På
samma sätt har en tvåårig bokbindarutbildning genomförts,
också den med nordisk bas. Vidare pågår en treårig piano-,
reparations- och stämmarutbildning.
Eftersom någon motsvarighet inte finns i gymnasiet och
det är angeläget att få fram forsknings- och
utvecklingsresurser, torde det vara lämpligt att göra om de
udda hantverksutbildningarna vid Hantverkets
Folkhögskola till högskoleutbildningar.
Genom att inrätta en Hantverkets Högskola skulle
Sverige bli unikt, och därigenom vara en motor i det
nordiska samarbetet för att behålla kompetens och
utveckling kring de smala hantverksyrkena.
Förutom Företagarnas Riksorganisation som huvudman
finns flera viktiga komponenter när det gäller att etablera
en Hantverkets Högskola i anslutning till Folkhögskolan i
Leksand. Centrala Hantverksrådet, som har det nationella
ansvaret för Sveriges hantverksfrågor på uppdrag av
Företagarnas Riksorganisation, är en viktig länk i att kunna
driva en sådan högskola. Dessutom finns det traditioner när
det gäller hantverk i Dalarna, och gamla kontakter finns
också med Norge, Danmark och Finland. Företagarnas
Riksorganisation är medlem i Nordiska Hantverksrådet och
vid senaste mötet i Helsingfors, november 1993,
förankrades tanken om en Hantverkets Högskola med
nordisk bas.
Det finns samarbetsmöjligheter med högskolan i Falun-
Borlänge, och planer har funnits på en samverkan mellan
Högskolan i Falun-Borlänge och Gävle-Sandviken.
Inom byggsektorn finns också behov av en mer praktisk
teoretisk utbildning som mycket väl skulle kunna inrymmas
i högskolan. Tidigare har planer funnits på att etablera
universitetskurser omkring timringskonsten, och där är
Dalarna en bra lokaliseringsort.
Allt detta skulle kunna inrymmas i en
försöksverksamhet med en Hantverkets Högskola i
Leksand.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om etablerandet av en Hantverkets
högskola.

Stockholm den 24 januari 1994

Marianne Andersson (c)

Sten Svensson (m)

Filip Fridolfsson (m)

Kjell Johansson (fp)

Kenth Skårvik (fp)

Rune Backlund (c)

Alwa Wennerlund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)