Inrapportering av lönekartläggning i forskningssyfte

Motion 2021/22:981 av Patrik Lundqvist och Elin Lundgren (båda S)

av Patrik Lundqvist och Elin Lundgren (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om lönekartläggningar bör rapporteras in till lämplig myndighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag ställs krav på företag att genomföra det som kallas lönekartläggningar. Alltså genomgångar av alla anställdas löner, sammanställa det och göra en analys av vad de skillnader som finns beror på, i syfte att ta reda på om vissa skillnader kan bero på kön.

Vi vet ju sedan tidigare att trots allas ambitioner om att kön inte ska påverka lönesättningen så är det tyvärr inte så enkelt att råda bot på utan ett systematiskt arbete och fokus på frågan.

Det är såklart bra. Men idag sker detta på företagsnivå, och ingen samlar in all den här informationen för att se hur det ser ut på tex branschnivå eller över Sverige.

Regeringen bör därför se över att införa en rapporteringsskyldighet till lämplig myndighet eller annan instans. Det för att säkerställa att forskningen och andra har ett gott underlag för att arbeta md frågor om rättvisare lönesättning. För att kunna göra något är första steget att veta hur det ser ut idag, och på sikt också hur det förändras över tid i olika delar av det svenska samhället.

Patrik Lundqvist (S)

Elin Lundgren (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)