Inlandsvägen och riksväg 45

Motion 1992/93:T339 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kds)

av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kds)
Väl fungerande kommunikationer är av avgörande
betydelse för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och god
livskvalitet. I regioner med långa avstånd, i glesbygden och
i de s k skogslänen är detta särskilt viktigt. Därför krävs
särskilda insatser för kommunikationerna i det svenska
inlandet. Med målsättningen att hela Sverige ska leva,
förutsätts en aktiv regionalpolitik med bl a satsning på en
utbyggd infrastruktur i form av moderna järnvägar och
förbättrat vägnät.
Inlandskommunerna har sedan bildandet av
Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) på ett
mycket konstruktivt sätt drivit arbetet för en medveten
utveckling av inlandets turistiska möjligheter. Arbetet har
haft målsättningen att rädda och utveckla trafiken på
Inlandsbanan samt att lansera begreppet Inlandsvägen som
en trafikåder genom hela det svenska inlandet från
Halmstad via Skövde--Kristinehamn--Vansbro, för att
sedan ansluta till riksväg 45, strax söder om Mora.
Sedan 1991 har en enhetlig vägnumrering, riksväg 45,
från Göteborg, väster om Vänern via Torsby--Malung--
Mora, skapat möjligheten till en sammanhållen trafikåder
ända från Sicilien till Nordkap. Redan idag går Europaväg
45 från Göteborg söder ut via Fredrikshamn--Hamburg--
München--Rom till Siciliens sydkust. Genom att den
svenska delen, riksväg 45, lyfts till Europavägsstatus skapas
möjligheten till vidareutveckling av denna status via den
norska Finnmarken till Nordkap. Därmed har man
sammanbundit vår kontinents sydspets med dess nordspets
och skapat en transeuropeisk förbindelseled.
Det finns också anledning att observera att de tre
nordligaste länen redan 1991 hemställt, att riksväg 45 skall
ingå i ett framtida stamvägnät.
Inlandsbanan och Inlandsvägen kommer i framtiden att
bli allt mer viktig som turistled och en symbol för inlandets
strävan att marknadsföra sig som ett eget turistområde.
Norra inlandet som helhet bidrar med stora turistiska
värden för övriga Sverige. I ett Europaperspektiv har denna
del av Sverige särskilda kvaliteter genom sin karaktär av
enda kvarvarande orörda vildmark.
Turismen är en mycket betydelsefull näring för att uppnå
både en mer differentierad arbetsmarknad och ett mera
differentierat kulturutbud. En väl fungerande turistnäring
är att betrakta som ett slags katalysator för att få samhället
att fungera väl i hela norra inlandsstråket. För
turistnäringen, som både direkt och indirekt berörs av
vägsträckningen, skulle en Europavägsstatus ytterligare
förbättra möjligheterna att skapa aktiviteter och
verksamheter och därmed bättre underlag för
sysselsättningen i området.
Ett särskilt Inlandsvägspaket bör snarast avsättas för en
snabb upprustning av aktuella vägavsnitt. Därmed skapas
dessutom omedelbar sysselsättning i ett område med f n den
största arbetslösheten i landet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ett inlandsvägspaket,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ge riksväg 45 stamvägsstatus
och Europavägsstatus för sträckan Göteborg--
Karesuando--Nordkap.

Stockholm den 25 januari 1993

Ulf Björklund (kds)

Jan Erik Ågren (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)