Inkomstbegreppen inom bidrags- och socialförsäkringssystem

Motion 1998/99:Sf245 av Ingemar Josefsson (s)

av Ingemar Josefsson (s)
Inom dagens bidrags- och socialförsäkringssystem används
olika system för beräkning av inkomst. Ibland är det den
faktiska tidigare inkomsten som ska uppges, ibland den för
dagen aktuella och ibland den beräknade framtida
inkomsten. Att konstatera vad den tidigare eller den
nuvarande inkomsten är, är inte särskilt svårt. Däremot
uppstår ofta betydande svårigheter när det gäller att bedöma
vad den framtida inkomsten kommer att bli. Detta är
olyckligt.
Det är angeläget att inkomstbegreppet görs så enhetligt som möjligt. Dels
för den försäkrade, så att systemen är tydliga och lätta att förstå, och dels
för
den administration som ska hantera utbetalningarna.
1996 tillsatte regeringen en utredning som gavs uppdraget att göra en
samlad översyn av inkomstbegreppet. Utredningen skulle vara klar under
1997.
Det bör vara så att den enskilde inlämnar en uppgift på sin inkomst och att
denna sedan så långt möjligt kan ligga till grund för samtliga försäk-
ringsdelar och bidragsrättigheter som berör den enskilde. Detta minskar
möjligheterna till fusk och ökar möjligheterna till en bra samordning och en
samlad bild över den försäkrades situation. Detta underlättar i sin tur
information och hjälp till den försäkrade så att var och en får det han eller
hon har rätt till.
Det är viktigt att den nuvarande situationen får en snar lösning. En översyn
bör göras i syfte att klarlägga inkomstbegreppet och eventuella möjligheter
att använda samma underlag för de olika socialförsäkringsförmånerna. Om
det införs ett samlat inkomstbegrepp som grund för erhållande av social-
försäkringsförmån behöver konsekvenserna för den enskilde klarläggas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om samordning av inkomstbegreppet.

Stockholm den 22 oktober 1998
Ingemar Josefsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)