Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ingenjörsutbildningen vid högskolan i Karlskrona-Ronneby

Motion 1990/91:Ub663 av Yvonne Sandberg-Fries m.fl. (s)

av Yvonne Sandberg-Fries m.fl. (s)
Högskolan i Karlskrona/Ronneby startade formellt sin
verksamhet den 1 juli 1989. Under innevarande år finns det
drygt 1 000 studerande vid högskolan i Karlskrona/Ronneby
på 14 stycken utbildningslinjer och ett 20-tal fristående
kurser.
Ett av högskolan i Karlskrona/Ronnebys profilområden
är ingenjörsutbildningen. Det är inom detta område som
högskolan i Karlskrona/Ronneby f.n. har sin högsta
kompetens. Högskolan i Karlskrona/Ronneby har
dessutom inom ämnesområdet
signalbehandling/teletransmission startat en
forskningsgrupp om 7--8 personer.
Det är därför anmärkningsvärt att högskolan i
Karlskrona/Ronneby får en nedskärning av antalet
årsstudieplatser inom ingenjörsutbildningen. Vi finner det
förvånande att man skär ned resurserna på en högskola som
endast funnits till i två år och är under uppbyggnad.
Högskolan i Karlskrona/ Ronneby har också lyckats mycket
väl med att rekrytera studenter till ingenjörslinjerna ifråga.
Det mest naturliga borde vara att starkt öka resurserna för
en ny högskola, så att denna snarast möjligt kan komma upp
i en ändamålsenlig storlek.
Högskolan i Karlskrona/Ronneby minskades
innevarande budgetår från 110 till 80 nybörjarplatser för att
sedan ligga kvar på denna nivå till 93/94 då antalet ökar till
150, dvs med 70 nybörjarplatser. Detta betyder att
högskolan i Karlskrona/Ronneby nästan skulle fördubbla
antalet nybörjarplatser från ett år till ett annat. UHÄ har
däremot i sin långtidsbedömning föreslagit en stegvis
ökning av antalet nybörjarplatser enligt följande: 90/91 --
120 platser, 91/92 -- 150 platser, 92/93 -- 180 platser och
93/94 -- 180 platser.
Utbyggnaden bör naturligtvis ske succesivt, precis som
den beräknas göra för andra högskolor. Inför budgetåret
1991/92 bör således högskolan i Karlskrona/Ronneby få 120
nybörjarplatser och därefter få följa en utbyggnad i enlighet
med den långtidsbedömning, som UHÄ har gjort med ett
års eftersläpning.
Ingenjörslinjerna är mycket viktiga i den regionala
utvecklingen. Det kan t.ex. nämnas att en bidragande orsak
till att mobiltelefonföretaget Nordic Tel valt att etablera sig
i Karlskrona är ''den uppbyggnad av utbildning med
inriktning mot teletransmission som nu sker inom
högskolan i Karlskrona/ Ronneby''.
Med ovanstående bakgrund är det därför välgrundat att
högskolan i Karlskrona/Ronneby tilldelas 120 st
nybörjarplatser på ingenjörslinjerna snarast möjligt. Detta
bör ske genom en omfördelning inom ramen för de resurser
som avsatts för ifrågavarande utbildningslinje.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ingenjörsutbildningens
dimensionering vid högskolan i Karlskrona/Ronneby.

Stockholm den 25 januari 1991

Yvonne Sandberg-Fries (s)

Hans Gustafsson (s)

Christer Skoog (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)