Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ingenjörsutbildningen vid högskolan i Karlskrona-Ronneby

Motion 1990/91:Ub601 av Sven-Olof Petersson (c)

av Sven-Olof Petersson (c)
Högskolan i Karlskrona-Ronneby startade formellt sin
verksamhet den 1 juli 1989. Under innevarande år finns det
drygt 1000 st studerande vid högskolan i Karlskrona-
Ronneby på 14 utbildningslinjer och ett 20-tal fristående
kurser.
Ett av högskolans profilområden är
ingenjörsutbildningen. Det är inom detta område som
högskolan f.n. har sin största kompetens. Högskolan i
Karlskrona-Ronneby har dessutom inom ämnesområdet
signalteknik startat en forskningsgrupp om 7--8 personer.
Det är därför anmärkningsvärt att Högskolan i
Karlskrona-Ronneby får en nedskärning av antalet
årsstudieplatser inom ingenjörsutbildningen. Det är också
anmärkningsvärt att man skär ner resurserna på en
högskola som endast funnits till under två år och fortfarande
är under uppbyggnad. Högskolan i Karlskrona-Ronneby
har för övrigt lyckats mycket väl med rekryteringen av
studenter till ingenjörslinjerna i fråga. Det mest naturliga
borde vara att starkt öka resurserna för en ny högskola så att
denna snarast möjligt kan komma upp i en ändamålsenlig
storlek.
Regeringen har i budgetpropositionen 1989/90:100
bilaga 10, sid 230, deklarerat som sin uppfattning att
Högskolan i Karlskrona-Ronneby skall minska från 110 till
80 nybörjarplatser fr o m 90/91 för att sedan ligga kvar på
denna nivå till 93/94, då antalet ökar till 150, dvs med 70
platser. Detta betyder att Högskolan i Karlskrona-Ronneby
nästan skulle fördubbla antalet nybörjarplatser från ett år
till ett annat. Rimligheten i en sådan uppbyggnadstakt är
inte stor. Detta skulle innebära en plötslig fördubbling av
lärarkår, lokaler och utrustning inom
ingenjörsutbildningen. UHÄ har däremot i sin
långtidsbedömning föreslagit en stegvis ökning av antalet
nybörjarplatser enligt följande:
90/91 -- 120 platser
91/92 -- 150 platser
92/93 -- 180 platser
93/94 -- 180 platser
Utbyggnaden bör naturligtvis ske successivt, precis som
den beräknas göra för andra högskolor. Inför budgetåret
1991/92 bör således Högskolan i Karlskrona-Ronneby få
120 nybörjarplatser och därmed få följa en utbyggnad i
enlighet med den långtidsbedömning som UHÄ har gjort,
fast med ett års eftersläpning.
Ingenjörslinjerna är mycket viktiga i den regionala
utvecklingen. Det kan t.ex. nämnas att en bidragande orsak
till att mobiltelefonföretaget Nordic Tel valt att etablera sig
i Karlskrona är ''den uppbyggnad av utbildning med
inriktning mot teletransmission som nu sker inom
Högskolan i Karlskrona-Ronneby''. Med detta som
bakgrund är det välgrundat att högskolan i Karlskrona-
Ronneby tilldelas 120 st nybörjarplatser på
ingenjörslinjerna för 91/92.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskolan i Karlskrona-
Ronneby skall erhålla 120 nybörjarplatser på
ingenjörslinjerna för budgetåret 1991/92.

Stockholm den 23 januari 1991

Sven-Olof Petersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)