Ingen tillståndsplikt för virkesupplag på egen mark

Motion 2021/22:758 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort tillståndsplikten för att lägga upp virke på den egna marken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag krävs det tillstånd för att lägga upp virke på sin egen mark. Det är något som uppmärksammats, inte minst för att Trafikverket har föreslagit en förändring av tillståndet så att de generella tillstånd som tidigare gällt i branschen ska bytas ut mot enskilda tillstånd för varje upplag för sig.

Tillstånden är i sig en ganska ny företeelse. Tidigare krävdes inga tillstånd alls och trots det var det knappast mer bekymmer med olämpliga avlägg och trafikstörningar än det är idag. Tillstånden i sig har alltså inte påverkat trafikmiljön så att den blivit säkrare, eller löst något egentligt problem. Snarare är tillstånden ett sätt att smygbeskatta skogs­branschen, och den framlagda kostnaden på 3000 kr per upplag är ett direkt hot mot den svenska skogsnäringen, då den bland annat förväntas leda till att markägare avstår från att avverka träd som angripits av granbarkborre, vilket i sin tur leder till att angreppen blir större än nödvändigt. Tills vidare är alla generella tillstånd förlängda, men när dessa går ut är det mest rimliga att tillstånden tas bort om virket ligger längre från vägkanten än 1,5 meter.

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)