Ingen licensjakt på varg

Motion 2013/14:MJ260 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jakt på varg.

Bakgrund

Sverige har kritiserats kraftfullt av EU för vårt sätt att hantera vargfrågan. Sverige ska självklart inte slaviskt följa de krav som ställs från EU utan kritiskt hävda svenska intressen. Samtidigt måste vi dock förhålla oss konstruktivt till den kritik Sverige fått och fortlöpande får på grund av vårt sätt att hantera vargfrågan.

Regeringens nya förslag innebär återigen en utökad slumpartad licensjakt. Men några sakargument till varför licensjakt skulle kunna bidra till en bättre vargstam har fortfarande inte lagts fram. Att tillåta licensjakt kan inte tolkas på annat sätt än som en eftergift åt andra intressen som jag inte avser att peka ut.

Licensjakt innebär i praktiken att de vargar som under den tid jakt är tillåten först råkar hamna inom skotthåll fälls. Någon hänsyn till flockstruktur eller det enskilda djurets betydelse för stammen eller dess betydelse som problemskapare för människor har man inte tid att ta vid skottögonblicket.

Det konkreta resultatet av licensjakt blir därför att det är svårare att ta beslut om skyddsjakt. Visserligen dör vargar slumpartat av många orsaker men varje varg som avlivas slumpartat minskar handlingsutrymmet för val av lösning när förvaltningsintresset möter skyddsbehovet.

Jag har av det skälet i mina motioner hävdat att ingen varg bör avlivas utan ett medvetet beslut. För att skyddsintresset skall kunna hållas högt är det nödvändigt att det återstår alternativa föryngringsmöjligheter för stammen. Licensjakt blir därför, oavsett omfattning och hur den genomförs, en inskränkning i möjlig skyddsjakt.

Jag har sedan hösten 2004 skrivit motioner om hur konflikten mellan människa och varg kan mildras och samtliga förslag har avslagits. Utskottet har i sin motivering oftast hänvisat till pågående arbete eller pågående utredning. Det har gått nio år sedan jag lade fram mitt första förslag som då handlade om utplantering som senare blev regeringens politik trots att man avslog mitt mer genomtänkta förslag. Naturligtvis blev regeringens modell aldrig genomförd eftersom den inte var beredd på ett grundligt sätt.

Mitt huvudtema för samtliga förslag har varit att jakten måste bli mer målinriktad och inte så slumpartad som licensjakt blir. Jag har hävdat att varje varg som fälls måste vara noga utvald om förvaltningen ska kunna resultera i en livskraftig stam.

Riksdagen bör ge regeringen till känna att enbart skyddsjakt ska tillåtas på varg. Ett sådant beslut skulle väsentligt underlätta för länsstyrelserna att ta beslut om skyddsjakt.

Stockholm den 30 september 2013

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)