Infrastruktursatsningar i Jönköpings län

Motion 2009/10:T541 av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, m, fp)

av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, m, fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktursituationen i Jönköpings län.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Europakorridoren.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Götalandsbanan.

Upprustning av järnvägs- och vägnätet i länet

Jönköpings län består av en mängd små och medelstora företag och är känt för sin goda tillväxt. Men den ekonomiska krisen har slagit hårt mot ett län som Jönköping där många underleverantörer till fordonsindustrin finns. För att klara framtidens utmaningar i den allt hårdare konkurrensen krävs en god infrastruktur, såväl för godstrafik som för persontrafik.

Det finns ett behov av infrastrukturförbättringar och upprustning av befintligt järnvägssystem i länet, men också en satsning på det stora tillväxtprojektet som Götalandsbanan och Europabanan innebär. Ett fungerande järnvägssystem underlättar för nya företag och för människor, men framförallt bidrar en bra järnväg till en bättre miljö! Bara genom att föra över 5 procent av det gods som idag transporteras med lastbil till järnväg skulle koldioxidutsläppet minska med 200 000 ton. Det motsvarar det totala utsläppet av koldioxid från mer än 30 000 svenskar under ett helt år.

Vägnätet har en enorm betydelse för människors möjlighet att arbetspendla, men också för företagens möjlighet till expansion. I länet finns många underleverantörer som är beroende av farbara och säkra vägar, vägar som under många år med den socialdemokratiska regeringen har eftersatts och som nu kräver underhåll.

I årets budgetproposition gör regeringen ytterligare satsningar på både väg- och järnvägsnätet, förutom de närtidssatsningar och de långtidssatsningar som presenterades under föregående år. Detta ser vi som mycket positivt. Att dessa ytterligare resurser tillkommer bör innebära att utrymme skapas för projekt i närtid som inte har inrymts i den ordinarie budgeten och att man kan tidigarelägga planerade projekt. Här finns bland annat delar av riksväg 26. Regeringens satsning på infrastruktur är positiv och helt nödvändig för att vår expansiva tillväxtregion skall kunna utvecklas.

Europakorridoren

I september 2009 överlämnade Gunnar Malm utredningen ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” (SOU 2009:74) till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Under de senaste 50 åren har både person- och godstrafik på järnväg ökat mycket kraftigt. Utredningen visar att Södra stambanan har mycket stora kapacitetsproblem på grund av att stora persontrafiksflöden sammanfaller med stora godstrafikflöden. I utredningen skriver man att det redan idag finns en potentiell efterfrågan som inte kan tillgodoses, och därtill ska även läggas den befolkningsökning som kommer längs denna sträcka. Det är viktigt att kapaciteten ökar dels för att persontrafiken även fortsättningsvis ska vara attraktiv, dels för att leveranstiderna för godstrafiken på järnväg ska minska och för att godstrafiken totalt sett ska kunna öka både inom Sverige och ut i Europa. Här är även förbindelsen över Fehmarn bält en viktig pusselbit som gör det möjligt, för såväl gods- som persontrafik, att snabbt och effektivt kunna transporteras mellan Norden och övriga Europa.

En utbyggd trafik med snabbtåg skulle i stor utsträckning kunna ersätta bil och flyg och därmed även bli till stor vinning för miljön.

Med en gemensam höghastighetsstandard i hela järnvägskorridoren Stockholm–Göteborg–Öresundsregionen–Hamburg skapas förutsättningar för att knyta samman hela Skandinavien med höghastighetsnätet på den europeiska kontinenten, vilket skulle vara en stor fördel för vårt län.

Remissbehandlingarna av den nationella infrastrukturplanen och utredningen om höghastighetsbanor sker nu oberoende av varandra, i separata processer, vilket vi anser vara olyckligt. Det borde vara angeläget att dessa två processer, efter remissbehandlingarna, knyts ihop.

Vi förutsätter att regeringen arbetar utifrån utredningens förslag och ser vinningen i att effektivisera och utveckla det svenska järnvägsnätet.

Stockholm den 24 september 2009

Stefan Attefall (kd)

Annie Johansson (c)

Magdalena Andersson (m)

Irene Oskarsson (kd)

Helena Bouveng (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)