Infrastrukturmotion Dalarna

Motion 2022/23:1347 av Lars Isacsson m.fl. (S)

av Lars Isacsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att utveckla väg och järnvägen i Dalarnas län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dalarna bidrar på ett mycket positivt sätt till Sveriges ekonomi genom att vara ett av landets viktigaste exportlän. Samtidigt är Dalarna landets i särklass ledande besökslän utanför de tre storstadsregionerna.

I Dalarna finns en stor och viktig exportindustri inom flera områden. Här finns exempelvis sågverket Fiskarheden i Malung eller Hitachi i Ludvika. Andra världsledande exportföretag i länet är stålföretagen SSAB i Borlänge och Outokumpu i Avesta för att nämna några. Ytterligare företag som planerar stora investeringar och etableringar i länet är Northvolt i Borlänge och Google i Avesta. Deras verksamhet har en avgörande betydelse för landets möjlighet att ställa om till ett hållbart samhälle.

I Dalarna har vi en expansiv besöksnäring där Sälenfjällen är norra Europas största destination som nu även har en flygplats, vilket är mycket positivt. Även Idre/Himmelfjäll investerar miljardbelopp för att möta intresset från både internationella och svenska besökare. Vi ser också en kraftig ökning av besökare i Dalafjällen under sommarhalvåret vilket tidigare betecknats som lågsäsong. Detta sätter ett helt annat tryck på framförallt vägnätet.

Det är viktigt att satsningar på infrastruktur går i takt med samhällsutveckling där behov av kapacitet på väg- och järnvägsnäten ökar. Mycket har gjorts under de senaste åren, vilket naturligtvis är bra, men vi ser att det uppstår flaskhalsar i fler områden under exempelvis högsäsongsveckorna i fjälldestinationerna. Det blir väldigt påtagligt för både besökare och boende i Dalarna.

Det är ofta en lång och snårig process att komma fram till en infrastrukturinvestering där många intressen ska vägas mot varandra och behoven är i regel mycket större än vad en infrastrukturbudget kan medge. Därför är det extra viktigt att beslutsunderlagen är korrekta och relevanta. En rapport från Mellansvenska Handelskammaren visar att Dalarnas bidrag till Sveriges export är dubbelt så stor som officiell statistik visar. Detta kan vara en bidragande orsak till att ett antal viktiga infrastrukturinvesteringar inte genomförts i Dalarna. Det har visat sig att det finns brister i statistiken som kan förklara varför det ser ut som det gör när det handlar om infrastrukturinvesteringar. Mellansvenska handelskammaren har nyligen släppt en rapport som till exempel visar att Dalarnas exportvärde kan ha underskattats i den officiella statistiken från SCB.

Stora delar av Norra Sveriges exportvärde flyttas till andra län eftersom några av de största exportörerna har sina huvudkontor i storstadsområden. Utvecklingen av Industrins produktions i skogslänen underskattas nu i Trafikverkets planeringsunderlag vilket får negativa konsekvenser för den gröna industriomställningen och därmed negativa konsekvenser för hela landet.

Var fjärde godsvagn som idag rullar genom Sverige har Dalarna som slutdestination eller ska rulla genom länet. Borlänge och Krylbo bangård är starka och centrala nod där Bergslagsbanan och Dalabanan respektive Godsstråket genom Bergslagen möts tillsammans med E16, RV 68 och RV 70.

Industrin och besöksnäringen ger betydande intäkter för Sverige, vilket bland annat borde innebära att staten tar ett betydligt större ansvar för finansieringen av det i Dalarna så viktiga väg- och järnvägsnätet.

 

 

Lars Isacsson (S)

Peter Hultqvist (S)

Sofie Eriksson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)