Infrastrukturens betydelse för turismen

Motion 2011/12:T242 av Liselott Hagberg m.fl. (FP)

av Liselott Hagberg m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra infrastrukturens betydelse för utveckling av turistnäringen.

Motivering

Begreppet turism innefattar enligt internationellt vedertagna definitioner aktiviteter vid en resa utanför den vanliga omgivningen som innefattar en övernattning. I praktiken handlar det om att resa, bo, äta och göra. Alla dessa delar måste fungera för att ett resmål ska väljas, oavsett om resan görs i affärs- eller nöjessyfte. Detta gör behovet av samverkan större än i många andra branscher. Näringen är också en näring som innefattar många olika sorters kunder, företag och branscher vars verksamheter påverkas av många olika politikområden

Näringslivet har arbetat fram en nationell strategi för turistnäringen där det bland annat framgår att ”infrastruktur och tillgänglighet är en regional och en nationell angelägenhet. Frågan berör regioner och destinationer i högsta grad, men besluten tas i regel på nationell nivå. Att lyfta besöksnäringens position i infrastrukturpolitiken blir helt avgörande för näringens fortsatta utveckling.”

Regeringen har pekat ut turistnäringen som en av Sveriges nya basnäringar. Initiativ har även tagits till att starta Trip.se – Turistnäringens utvecklingscenter där en rad aktörer samverkar, men det räcker inte. Det är angeläget att regeringen tydliggör infrastrukturens betydelse för utveckling av turistnäringen.

Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd mellan olika regioner. Infrastrukturen är därför av stor betydelse för god utveckling inom den växande turistnäringen. Trafikverket (tidigare Vägverket) påbörjade för några år sedan projektet ”Vägen som stöd för turistnäringen”. I dialog med ett par utvalda regioner har förslag identifierats om hur infrastrukturen kan bidra till att stötta turistnäringen. Turismens möjlighet till vidare utveckling bör i framtiden vägas in i samband med infrastruktursatsningar.

Stockholm den 29 september 2011

Liselott Hagberg (FP)

Anita Brodén (FP)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)