Infrastrukturen på Södertörn

Motion 2022/23:1703 av Malin Danielsson (L)

av Malin Danielsson (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utbyggnad av infrastrukturen på Södertörn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Stockholmsregionen är landets stora tillväxtmotor, hela 40% av Sveriges tillväxt sker i regionen. I den södra delen av Stockholm, Södertörn, är företagstillväxten högre än i länet som helhet och tillväxten i antalet anställda är starkare på Södertörn än i Stockholms län och i Sverige som helhet. Fram till 2030 beräknas 70 000 bostäder och 90 000 arbetstillfällen tillkomma på Södertörn.

Södertörn är också en föregångare vad det gäller hållbara transporter. Genom att samordna varudistributionen till de kommunala verksamheterna har kommunerna på Södertörn gemensamt minskat sina klimatutsläpp med 70%. Norviks hamn i Nynäshamn lägger grunden för att fler transporter från övriga i Europa till Stockholmsregion kan flyttas över från lastbilar till sjötransporter. Spårväg syd, som är en del av Sverigeförhandlingen, kommer öka kollektivtrafikresandet betydligt och Tvärförbindelse Södertörn kommer att förbättra framkomligheten för bland annat busstrafiken.

Södertörn har över 500 000 invånare och fyra regionala stadskärnor; Södertälje, Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge. I Södertälje finns globala företag som AstraZeneca och Scania. Kungens kurva är norra Europas största handelsområde som nu förtätas med bostäder. I Flemingsberg finns ett starkt växande campus med snart fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt och basen för polisområde Stockholm syd. Haninge stad utvecklar stadskärnan genom förtätning av bostäder, verksamheter och service i kollektivtrafiknära lägen

Utöver de regionala kärnorna växer flera företagsområden fram på Södertörn såsom logistikcentret Stockholm Syd i Södertälje/Nykvarn, hamnområdet i Nynäshamn och Albyberg i Haninge. En färdigställd förbifart Tullinge kommer även möjliggöra ytterligare företagsmark i Botkyrka.

För att möta den starka tillväxten på Södertörn krävs fortsatta investeringar i Södertörns infrastruktur. Särskilt prioriterade är Tvärförbindelse Södertörn, väg 225, en ny passage över Södertälje kanal, förbättrad tåginfrastruktur till Norviks hamn samt bytespunkt Flemingsberg och Förbifart Tullinge.

Säkerställ och påskynda Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är nödvändig för att Stockholmsregionen ska kunna ta emot de transporter som kommer att anlända till Norviks hamn som nu har öppnat. Tunga transporter går idag genom bostadsområden och trafiksäkerheten på de vägar som den tunga trafiken tvingas använda i brist på alternativ har stora brister. Ett av Stockholms mest överbelastade vägavsnitt väg 73, mellan Gubbängskorset och Södra länken, kommer att avlastas av Tvärförbindelsen. Framkomligheten till Karolinska Huddinge för utryckningsfordon påverkas också positivt när Tvärförbindelsen är på plats.

Tvärförbindelsen möjliggör även för förbättrad kollektivtrafik mellan de olika regionala kärnorna som pekats ut i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm. Tvärförbindelsen har gång på gång försenats och även avbrutits helt vid ett tillfälle och det är därför nödvändigt att regeringen säkerställer och skyndar på den fortsatta planeringen av Tvärförbindelsen.

Förbered för en förlängning av Spårväg syd

Planeringen och arbetet med Spårväg syd som kommer knyta samman de regionala stadskärnorna Kungens Kurva och Flemingsberg med varandra och med Älvsjö pågår. Spårväg syd är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen och därför även ett statligt åtagande. För att möjligliggöra ytterligare utveckling av Södertörn är det viktigt att Spårvägen redan i detta skede planeras på ett sätt som möjliggör för vidare utbyggnad. 

Ny passage över Södertälje kanal

Stockholmsregionen har också en stor andel tung trafik på väg som är genomgående och som behöver passera genom flera av Södertörns kommuner för att nå sitt mål. Dagens infrastruktur är mycket sårbar för störningar och främst gäller det E4/E20 söderifrån och passagen över Södertälje kanal, där godsflödena med lastbil går till och från Stockholm. Detta tydliggjordes vid olyckan på midsommarafton 2016 då trafiken på E4 stod helt still under många timmar och där bron var avstängd fram till hösten vilket starkt påverkade den lokala trafiken i Södertälje då E4/E20 leddes om till en kommunal väg. Långsiktigt bör även en passage över eller under Himmerfjärden i höjd med Vagnhärad utredas. Då kan E4 avlastas förbi Södertälje och resvägen kortas för norrgående trafik som ska till hamnarna i Nynäshamn eller till Haninge, Tyresö eller södra Stockholm. Det skulle även kunna ha positiva säkerhetspolitiska aspekter.

Utveckla järnvägs- och vägtransporterna till Stockholm Norvik hamn

Stockholm Norvik hamn är i dag en av Europas modernaste containerhamnar. Den fyller en allt viktigare roll för varuförsörjningen i hela Mälardalsregionen och den kommer att byggas ut framöver. Hamnen är anpassad för hållbara transporter genom att järnvägsspår är dragna dit från Nynäsbanan. Själva tågtrafiken med gods har dock inte kommit upp till den nivå som skulle behövas trots att efterfrågan finns. Detta bidrar till negativ klimatpåverkan och ökar den tunga lastbilstrafiken på vägnätet helt i onödan. Åtgärder skulle därför behövas för att utveckla järnvägstransporterna till och från Stockholm Norvik hamn.

Fullt utbyggd beräknas 350 000 lastbilslaster per år transporteras från Stockholm Norvik. Det är önskvärt att mer gods transporteras via järnväg men visst gods kommer även fortsättningsvis kräva vägtransport. Väg 225 förbinder Nynäshamn med E4an i höjd med Södertälje men vägen är smal, krokig och inte lämpad för tunga transporter. Trafiksäkerheten för samtliga trafikslag behöver stärkas på väg 225 och nya lösningar för hur gods når E4 på väg söderut utan att behöva belasta t ex Södra länken och kommande Tvärförbindelse Södertörn behöver utredas.

Bytespunkt Flemingsberg och Förbifart Tullinge

I Flemingsberg planeras för en ny bytespunkt. Här möts fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg, bussar, bil och en framtida spårväg. Redan idag har stationen cirka 25 000 av- och påstigningar per dygn och på sikt kommer antalet att fyrdubblas. Bytespunkten är viktig för hela Stockholms fortsatta utveckling då den kommer att kunna avlasta Stockholms centralstation. För att bytespunkten ska ha tillräcklig kapacitet och fungera smidigt krävs att väg 226 sänks ned och tillsammans med stambanan överdäckas. Förbifart Tullinge behöver genomföras i sin helhet, i dagsläget finns det bara vägplan beslutad för etapp ett; Flemingsberg – Pålamalm.

 

 

Malin Danielsson (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)