Infrastrukturen kring Ystad hamn och E65

Motion 2022/23:1388 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturen kring Ystad hamn och E65 bör förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm och från mitten av september i år även med en ny linje i till den tyska staden Sassnitz. Ystad hamn är den tredje största färjepassagerarhamnen, den femte största avseende det totala antalet fartygsbesök och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen, och utgör därmed Sveriges länk till Polen och södra Europa. Som handelslänk för Skandinavien gentemot EU spelar hamnen även en viktig roll för Sveriges export och näringslivet i regionen som spänner ifrån södra Sverige till Danmark, Tyskland, Baltikum och Centraleuropa.

 

Under 2019 välkomnade Ystad Hamn över 2,3 miljoner passagerare och i genomsnitt fler än 6 400 passagerare om dagen. Det passerade innan coronapandemin över 650 000 personbilar och 260 000 tunga fordon Ystad Hamn. Godsvolymen uppgick till över 3,2 miljoner ton. Prognoser från Trafikverket visar en dubblering av godstrafiken till 2040.

 

Ystad Hamn investerar i en ökning av kapaciteten, där hamnen byggts ut med två nya färjelägen som kan ta emot modernare och större fartyg. Den ökade kapaciteten skapar utveckling och arbetstillfällen inte bara i Ystad utan även i övriga Sverige, på Bornholm, Polen och numera även Tyskland.

 

Framtidens ökade trafikmängd ställer dock krav på att infrastrukturen till och från hamnen fungerar för att skapa förutsättningarna för den ökade trafiken att vara till nytta för regionen. Behovet av utbyggnad är stort för att göra leden mer trafiksäker och framkomlig. En utbyggnad av hamnen och fartyg med större kapacitet kommer att öka antalet passerande fordon och därmed skapa ytterligare belastning på anslutningsvägarna.

 

Situationen idag är närmast katastrofal ur miljö- och tillgänglighetssynpunkt, främst avseende E65 genom Ystad där dagliga köer bildas på grund av plankorsning, övergångsställen och enfiliga vägar. En hållbar lösning utifrån miljö- och säkerhetsperspektiv behövs. Det mest prioriterade avseende E65:an (Dragongatan) är sträckan från hamnen norrut förbi Regementsområdet. Även E65 mot Malmö är olycks- och ködrabbad och underdimensionerad för trafiken till och från Ystad/Österlen redan idag.

 

Trafikverket har presenterat en åtgärdsvalsstudie för området närmast Ystad Hamn, specifikt en korsning strax utanför hamnens område. Studien tar hamnens utbyggnad och de därmed ökade volymerna i beaktande men nu tillkommer även en ny trafik till Sassnitz som förväntas öka de närmaste åren. Trafiken till Bornholm har slagit nya rekord avseende personbilar. De åtgärder som utredningen föreslår måste således tidigareläggas för att den redan besvärliga trafiksituationen inte ska förvärras.

 

Ett ”tråg” under järnvägen och förbi Regementsområdet behövs för att trafiken ska passera smidigare och inte utgöra ett problem för varken fotgängare, boende i Ystad eller resande via Ystad hamn. En sådan lösning hade också utgjort en miljöförbättring med minskad tomgångskörning och mindre buller.

 

En utbyggnad av väg E65 till 2+2-väg mellan Skurup och Ystad skulle också avsevärt förbättra möjligheten för gods och passagerare att ta sig mellan Malmö/Köpenhamn, Ystad och vidare ut i landet. Samtidigt skulle väg 13 och 19 avlastas då mycket av lastbilstrafiken går här nu.

 

 

 

 

Patrik Jönsson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)