Infrastrukturen i sydöstra Sverige

Motion 2009/10:T464 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastrukturen i sydöstra Sverige.

Motivering

Väl fungerande kommunikationer har en avgörande betydelse för sysselsättningen. De underlättar pendling till arbete och studier. De ger förutsättningar för företagen att importera och exportera varor och för det lokala näringslivet att utvecklas, vilket inte minst gäller besöksnäringen. Sydöstra Sverige har gott om företag. Det finns stora företag som Volvo och Ikea, det finns massor av småföretag och det finns hela kluster av företag, till exempel inom glas- och träindustrin. Alla de är beroende av en utbyggd infrastruktur för att kunna ha jobben kvar och för att kunna utvecklas.

Det behövs en successiv upprustning och modernisering av väg- och järnvägsnätet för såväl gods- som persontrafik. För att mer av transporterna ska gå snabbare och effektivare är järnvägstransporter nödvändiga, inte minst av miljöskäl. Det ger också möjligheter till att förstora arbetsmarknadsregionen och för fler personer att studera på universitet och högskolor.

Tillgängligheten till Köpenhamn, Kastrup och Malmö med deras utbud av arbetstillfällen, utbildningscentrum och näringsliv är viktig för det lokala näringslivet och invånarna i sydöstra Sverige och skulle bidra till en positiv regional utveckling. Regionens näringsliv har även behov av goda transporter till Göteborgs hamn, som bland annat bilindustrin använder för export till Storbritannien och USA.

Sjöfarten har långa traditioner i Sverige, både den kustnära trafiken och fjärrtrafiken, varför hamnarna i sydöstra Sverige under åren har haft en viktig roll vid transport av gods, import och export.

För företag i regionen har hamnarna en nyckelroll för deras möjlighet att kunna leverera sina produkter ut till världen och att kunna klara sig i den globala konkurrensen. Nu när klimatfrågor ställer krav på mer miljövänliga transporter, kommer sjöfartens betydelse än mer att öka, inte minst för tunga transporter. Även persontransporter och turism är beroende av bra hamnar. Kryssningar och andra former av besöksnäringen växer och har en stor utvecklingspotential, vilket ställer andra krav på hamnverksamheten.

Vid varutransporter ingår hamnarna i en kedja som också omfattar vägar och järnvägar. För att transporterna ska vara effektiva måste hela vägen fungera samordnat utan avbrott, vilket kräver att infrastrukturen kring hamnarna är väl utbyggd. Ett hållbart modernt trafiksystem måste omfatta också hamnar, då Sveriges långa kust är särskilt lämpad för kustnära transporter på kortare och längre sträckor. För att det ska fungera är det viktigt att utveckla kompetensen inom hamnverksamheten.

Flygtrafiken är oerhört viktig för det lokala näringslivet. Att snabbt kunna nå Stockholm och Köpenhamn, men i lika stor utsträckning för att besökare ska kunna nå olika orter i sydöstra Sverige, är avgörande för det lokala och regionala näringslivets utveckling. Staten borde därför i större utsträckning ta ansvar för denna nödvändiga livsnerv.

En god mobiltäckning och utbyggt bredbandsnät med hög överföringskapacitet är självklarheter i dagens samhälle för enskilda personer och för företagare. Det finns fortfarande brister i mobiltäckningen på landsbygden och långt ifrån alla har pålitlig tillgång till Internet, vilket innebär sämre service och trygghet för de boende. Det är också ett hinder för småföretagares möjlighet att driva sin verksamhet.

En utbyggd och väl fungerande infrastruktur är nyckeln till utveckling och framtida jobb i sydöstra Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2009

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Carina Hägg (s)

Christer Engelhardt (s)

Jan Björkman (s)

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)