Infrastrukturen i Blekinge

Motion 2009/10:T368 av Kerstin Haglö m.fl. (s)

av Kerstin Haglö m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättring av infrastrukturen i Blekinge.

Motivering

Det är mycket angeläget att de planer som finns för att rusta upp och bygga om i väg- och järnvägsnätet i och runt Blekinge förverkligas. Blekinges möjligheter att förbättra tillväxten i länet och samtidigt öka handeln och förbindelserna med de expanderande länderna på andra sidan Östersjön är beroende av detta. Det är i högsta grad också ett nationellt intresse på grund av Blekinges geografiska läge.

Marknadskrafterna har etablerat en transportled som binder samman Sverige med Baltikum, Polen, Ryssland m.fl. länder. Men tillfarterna på såväl järnväg som väg till Blekinge och dess hamnar har en så pass dålig standard att det begränsar möjligheterna för en positiv tillväxt av både Östersjöhandeln och det blekingska näringslivet.

I regeringens infrastrukturproposition och hamnutredningen poängteras Blekinges växande roll som internationell transportnod. Utöver transittrafiken måste det regionala näringslivets behov av ökad tillgänglighet till sina marknader och kunder tillgodoses. I en tid av drastiska förändringar på arbetsmarknaden kan även behovet av arbetspendling öka, vilket också kräver ökade satsningar på kollektivtrafiken. Därför är det av största vikt att ett antal hinder och flaskhalsar i länets infrastruktur undanröjs.

Tidigareläggning av Tvärledens utbyggnad Olofström–Halmstad

Tvärleden har stor betydelse för Blekinge och dess industri. Ombyggnad av etappen Vilshult–Skälmerhult är klar och byggandet av sträckan mellan Osby och Markaryd har nyligen påbörjats. Den tunga trafiken genom Lönsboda centrum kommer att växa när vägen mellan Osby och Markaryd öppnas 2011 varför den planerade förbifarten måste göras i närtid.

Upprustning av Sydostlänken Olofström–Älmhult

Fordonsindustrin i Olofström är helt beroende av järnvägen för sina transporter. Volvo i Olofström har Sveriges största torrhamn, 120 000 containrar transporteras per år med 14 dagliga godståg mellan Olofström och Göteborg. Flaskhalsen i transportkedjan är den undermåliga järnvägen mellan Olofström och Älmhult. En upprustning och elektrifiering av denna sträcka kan vara avgörande för företagens framtid.

Utredningsstart Sydostlänken Olofström–Karlshamn

En utbyggd Sydostlänk från Olofström till Blekinge kustbana där anslutning finns till Karlshamns hamn skulle innebära kraftigt utökade möjligheter för näringslivet att utvecklas med en miljömässigt hållbar inriktning på transporterna till Centraleuropa, Baltikum, Ryssland och Kina. Denna länk kan utnyttjas av exportföretag i hela Sverige, som har pekat på detta behov. Det är också nödvändigt med ett klarläggande angående Banverket Malmös uppdrag att uppgradera Sydostlänken.

Utbyggnad av E22

E22 genom Blekinge intar en särställning. Det finns ingen alternativ väg att välja i öst-västlig riktning genom bandstaden Blekinge, där det som längst är någon mil mellan tätorterna. Trafiksituationen där all lokaltrafik ska samsas med regional- och transittrafik har resulterat i att vägen är starkt hastighetsbegränsad. Ny fyrfältsväg Sölve–Stensnäs samt mittseparering av E22 norr om Jämjö till Bröms ingår i regeringens närtidssatsning. Däremot saknas det pengar till byggstart av sträckan Björketorp–Nättraby, vilket är angeläget att prioritera.

Stockholm den 30 september 2009

Kerstin Haglö (s)

Jan Björkman (s)

Peter Jeppsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)