Infrastrukturen i Blekinge

Motion 1992/93:T224 av Harald Bergström och Kenneth Lantz (kds)

av Harald Bergström och Kenneth Lantz (kds)
Väl fungerande kommunikationer och transporter är av
avgörande betydelse för Blekinges utveckling. Blekinge
upplevs ligga i periferin trots närhet till stora
befolkningskoncentrationer, t ex Köpenhamnsregionen,
Nord- och Östeuropa. Om man dessutom betänker att
Blekinge är landets befolkningstätaste län efter
storstadslänen med de stora tätorterna längs ett band utmed
kusten, framstår det tydligt att det finns stora möjligheter
att förbättra länets utveckling bl a genom kraftiga satsningar
på kommunikationerna.
En utbyggnad och förbättring av väg E 22 är en viktig
satsning med tanke på kommunikationerna mot
Malmö/Lund. För att kunna uppfylla näringslivets övriga
behov av kontakter med övriga storstadsregioner, i första
hand Stockholms- och Göteborgsregionen, krävs
omfattande investeringar i både vägar och järnvägar norr-
respektive västerut.
I ett framtida scenario kommer transporter från Sverige
till Östeuropa och baltiska staterna att kunna gå via
Blekinge. Det är med tanke på detta viktigt att det planeras
och byggs infrastruktur med riktning Blekinge! Karlskrona
kommun har dragit slutsatser av ovanstående och själva
tillsatt en man som arbetar med vägtrafikprojektet TEM
(Trans European Motorway). Vi finner det mycket
angeläget att Sverige deltar i detta projekt liksom
motsvarande på järnvägssidan, TER (Trans European
Railway). Uppenbart är att Blekinge och Karlskrona med
färjelinjen till Gdansk i Polen är Sveriges anslutningspunkt
för TEM och TER. Karlskrona via Ronneby, Växjö, Borås,
Trollhättan/Göteborg, Uddevalla till Oslo blir så den
naturliga förlängningen på TEM (E77). Jämfört med
sträckningen via västkusten, Danmark, genom Tyskland
avkortas väglängden Oslo--Budapest med mer än 400 km.
Vid fördelning av medel till infrastruktur är det
betydelsefullt, inte bara för Blekinge utan för hela Sverige,
att Blekinges infrastruktur får del av medel till
ombyggnader och nyinvesteringar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om infrastruktursatsningar i
Blekinge.

Stockholm den 26 januari 1993

Harald Bergström (kds)

Kenneth Lantz (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)