Infrastruktur kring Trelleborgs hamn

Motion 2009/10:T289 av Otto von Arnold (kd)

av Otto von Arnold (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen kring Trelleborgs hamn.

Motivering

Trelleborgs hamn är landets näst största hamn vad avser mängden gods som hanteras. Hamnen har sedan mitten av 1990-talet haft en 50-procentig tillväxt av godsmängden och i dag hanteras över 12 miljoner ton gods årligen.

I och med EU:s utvidgning österut har handeln med främst Polen ökat och en betydande andel av denna handel går via Trelleborgs hamn. Även om den nuvarande lågkonjunkturen medfört minskningar för godshanteringen i alla hamnar i Sverige, har ökningen hittills varit stor och i framtiden kommer utvecklingen vara en ökande trend. Tillväxten av gods i trailrar, lastfordon och släp var 24 procent mellan 2006 och 2007. En fjärdedel av all denna typ av godshantering passerar Trelleborg. Samtidigt är Trelleborgs hamn även den hamn där det passerar flest järnvägsvagnar. Under 2007 passerade 110 468 vagnar rikets alla hamnar och 76 336 av dessa (69 procent) passerade Trelleborg. Gods i järnvägsvagn minskar dock, trots att övergången till järnvägstransporter är avgörande för transportsektorns åtaganden om minskade koldioxidutsläpp. Intresset för att frakta gods och att resa med tåg är stort, men det är trångt på våra tåg och det är oerhört trångt på våra spår. Hög belastning och opålitlighet gör att många svenska företag i dag ändå väljer bort järnvägen.

Även om regeringen på ett föredömligt sätt tillskjutit medel för utbyggnad av E6 mellan Trelleborg och Vellinge är det långsiktigt nödvändigt att även satsa på utbyggnad av järnvägen. Trelleborgs hamn har för avsikt att göra en omfattande utbyggnad med fyra nya färjelägen. Detta görs för att kunna möta den förväntade ökningen av handeln med östra Europa. För att klara klimat- och miljömålen är det nödvändigt att bygga ut den befintliga enkelspåriga järnvägen till ett dubbelspår. Detta skulle också kunna minska det framtida bilåkandet genom att man inför Pågatågstrafik mellan Trelleborg och Malmö. Vidare är det av stor vikt att den värdefulla åkermarken på Söderslätt tas i anspråk i så liten del som möjligt.

Således bör regeringen ge berörda myndigheter i uppgift att snarast utreda förutsättningarna för ett dubbelspår mellan Trelleborg och Malmö. Man bör även se till att gods flyttas från lastbilstrailrar till järnvägvagnar samt att det finns konkurrenskraftig logistik för av- och pålastning kring berörda järnvägsspår.

Stockholm den 2 oktober 2009

Otto von Arnold (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)