Infrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2009/10:T257 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en satsning på utbyggd infrastruktur i sydöstra Sverige.

Motivering

Infrastrukturen är viktig för Sveriges tillväxt och för att skapa en livskraftig och levande landsbygd. Vill vi att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Även i mindre orter, bland annat i Småland, krävs möjlighet att snabbt kunna förflytta sig mellan arbete, hem och fritidsaktiviteter, både i privat och i kollektiv regi. Sydöstra Sverige har de senaste decennierna fått alldeles för små resurser att satsa på infrastruktur. Kalmar län kännetecknas av hög sysselsättning, stor industriproduktion och en aktiv småföretagarverksamhet. Även jordbruket är stort och skogsnäringen är en viktig faktor för länets utveckling. Trots det har länet fått stå tillbaka för utbyggnad av infrastruktur i andra delar av landet, främst i storstäderna.

Sydöstra Sverige är i sig en växande marknad, men också en central del i Östersjöområdet. Därför är det hög tid att Sverige tar till vara det unika geografiska läget i Kalmarregionen. Östersjöområdet har i ett decennium varit ett av Europas starkaste tillväxtområden. Ingen tvekan råder om att den utvecklingen kommer att förstärkas. Rejäla satsningar på infrastrukturen i sydöstra Sverige skulle lägga grunden till en fördjupad integration av länderna kring Östersjön. Det gäller bland annat investeringar i väg E22, järnvägarna, Oskarshamns hamn och övriga småländska hamnar.

Detta skulle ha stor betydelse, inte bara för sydöstra Sveriges industrier och småföretag, utan även för människors möjlighet att arbeta, pendla, bo och utbilda sig på annan ort. Även turismen skulle gynnas av bättre förbindelser. Kalmar län är ett av Sveriges största turistlän med 2–3 miljoner besökare om året.

I Kalmar län förvaras även använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken i det centrala mellanlagret i Oskarshamn.

Alltför många, långa och onödiga transporter sker idag på bristfälliga vägar på grund av långsam järnväg. Det är skadligt för miljön, och många företagare uppger också att de har svårigheter att satsa globalt på grund av dåliga kommunikationer. Den dåliga infrastrukturen förhindrar utveckling och tillväxt i en central del av Sverige.

Sveriges tillväxt är inget annat än summan av den utveckling som skapas i landets alla delar. Därför är det nu hög tid att förstärka infrastrukturen i sydöstra Sverige. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)