Infrastruktur i Sundsvalls hamn

Motion 2009/10:T221 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förstärka infrastrukturen kring Sundsvalls hamn.

Motivering

För att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem och åstadkomma transporteffektiva lösningar för näringslivet måste sjötransporterna utvecklas och samspelet mellan trafikslagen förbättras. Det är viktigt att utveckla de hamnar som har särskilt stor betydelse för att samordna sjö-, järnvägs- och vägtransporter för att täcka industrins behov av effektiva och miljövänliga transporter. Kraven på minskning av utsläpp från vägtrafiken växer, vilket ökar trycket på effektiva sjötransporter.

I Sundsvallsregionen ligger en lång rad av landets viktigaste exportindustrier. Kring Sundsvalls hamn-Tunadal finns en mycket transporttung industri med stora befintliga kombivolymer. Med en kombiterminal lokaliserad i direkt anslutning till hamnen finns en potential på ytterligare mellan 70 000 och 170 000 ton gods årligen, vilket motsvarar mellan 1,4 och 3,4 nya kombitåg per vecka. Ökade avgångar och fler destinationer är av stor betydelse för att fånga upp mindre flöden till kombiterminalen. De mindre industrierna gynnas av ett stort basflöde på kombiterminalen och kan bygga upp sina transporter på de större industriernas system.

En lokalisering av en kombiterminal till Sundsvalls hamn-Tunadal innebär också att själva hanteringen och utrustningen kan samordnas mellan hamn och kombiterminal. Det är ett upplägg som framgångsrikt prövats i andra delar av landet, exempelvis i Göteborg och Karlstad. Målet är att stärka den intermodala trafikens konkurrenskraft genom en effektiv terminalhantering till låga kostnader.

Mot den här bakgrunden är det logiskt att den statlige hamnutredaren Bengt-Ove Birgersson pekade ut Sundsvalls hamn som en av de hamnar som staten särskilt bör prioritera. Med en samlokalisering av en rikskombiterminal och en nationellt prioriterad hamn, Sundsvalls hamn-Tunadal, skapas ett nationellt konkurrenskraftigt logistikcentrum, en knutpunkt mellan sjöfart, järnväg och väg. Frågan är av strategisk betydelse både för länet och för Sverige.

Regeringen har valt att inte fullfölja Hamnstrategiutredningens förslag om att peka ut strategiska hamnar, vilket är beklagligt med tanke på den omfattande och väl genomförda kartläggningen av det svenska hamnsystemet som gjorts. I stället kommer regeringen att överväga förbättringar i infrastrukturen till de hamnar som är mest centrala för det svenska transportsystemet vid åtgärdsplanering.

Sundsvalls hamn-Tunadal har goda förutsättningar att utvecklas till den effektiva nod i transportkedjor som efterlyses. Därför bör regeringen prioritera nödvändiga investeringar i infrastrukturer i Sundsvalls hamn-Tunadal i planeringen.

Stockholm den 28 september 2009

Susanne Eberstein (s)

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)